2151 Fót, Vörösmarty tér 2.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Sandor Eszter / 63 megtekintés

A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Igény esetén az Önkormányzat lakhatási támogatást nyújt. Ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettség nincs, központi ügyelet működik.

 • Listing ID: 4539
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak és feltételeknek való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés),
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  • az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
  • sikeres pályázat esetén lakhatás biztosítása az Önkormányzat részéről.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen dr. Vass György polgármesternek (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) címen vagy a haziorvos@fot.hu e-mail címen kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis pályázat”.
 • Megye: Pest
 • Város: Fót
 • Email: sandor.eszter@fot.hu
 • Telefon: +36-70-459-0961
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1383
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022.08.31
 • Hirdető neve: Fóti Közös Önkormámnyzati Hivatal
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.09.15