Fogorvosi álláslehetőség - Rétság

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Hesz Ildiko / 36 megtekintés

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet fogorvosi körzet teljes körű ellátására, egyéni vagy társas vállalkozás keretében, területi ellátási kötelezettséggel. A feladat ellátására az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, melyben a szerződő felek a működés feltételeit rögzítik.

A körzetre vonatkozó adatok:
Feladatellátás helye: 2651 Rétság, Korányi út 4.
Progresszivitás szintje: alapellátás
Rendelkezésre állás: heti 40 óra
Ellátási terület: Rétság város, Tolmács község, Tereske község
Fogorvosi ügyelet: ügyeletben nem kell részt venni
A körzet az OKFŐ-nél jelenleg tartósan betöltetlenként van nyilvántartva, így a praxisjog megszerzéséért nem kell fizetni.
Szükség esetén az Önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.

 • Listing ID: 12084
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  - büntetlen előélet
  - cselekvőképesség
  - egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
  - részletes szakmai önéletrajz,
  - orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - igazolás érvényes működési nyilvántartásról,
  - a praxisjog megszerzésére vonatkozó elképzelés,
  - nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (egyéni vagy társas vállalkozás keretében),
  - egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyagának elbírálásában résztvevők a közölt adatokat megismerhetik,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésen kéri-e,
  - a pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton: Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Mezőfi Zoltán polgármesternek címezve,
  - személyesen: Rétsági Polgármesteri Hivatal titkárságán történő leadással, Rétság, Rákóczi út 20. I.e.
  - elektronikus úton: polgarmester@retsag.hu
  - érdeklődés és bővebb információ a 35/550-100 telefonszámon.
  Kérjük a borítékon, illetve az e-mail-ben feltüntetni, hogy „Fogorvosi pályázat”.
 • Megye: Nógrád
 • Város: Rétság
 • Email: polgarmester@retsag.hu
 • Telefon: +3635550-100
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): kb. 4230 fő
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a pályázó személyes meghallgatása után - a pályázat benyújtását követő soron következő vagy soron kívüli testületi ülésen bírálja el. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: A státusz betöltéséig folyamatos.
 • Hirdető neve: Rétság Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a pályázó személyes meghallgatása után - a pályázat benyújtását követő soron következő vagy soron kívüli testületi ülésen bírálja el. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.