4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: SUDVARI / 44 megtekintés

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sárrétudvari 1. számú vegyes háziorvosi körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskola egészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási fel-adatok helyettesítésének ellátására 2022. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végre-hajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• vállalkozói formában történő helyettesítés, vagy határozott idejű, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő háziorvosi tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alka-lommal van lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10. (péntek) 12:00 óra
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata részére címezve (4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.) vagy elektronikus úton az onko4171@t-online.hu e-mail címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását követően.

Az elbírálás határideje: 2022. június 15.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A feladat-ellátás kezdő időpontja: A megbízási/helyettesítési szerződés megkötését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal, legkésőbb 2022. július 1. napja.
A nyertes pályázóval az önkormányzat 2022. december 31. napjáig határozott idejű megbízási/helyettesítési szerződést köt.

Egyéb tudnivalók:
A praxisjog 2022. december 31. napjáig az IUR-MED 2012 Egészségügyi Szolgáltató Kft. tulajdonában van. Az 1. számú háziorvosi vegyes körzetben a rendelés ideje a fenti időszakban heti 7,5 óra, az iskola egészségügyi feladatok heti 2 óra. A körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni köteles a körzetéhez tartozó csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.

Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll.

Háziorvosi rendelő címe: 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 85.
Ellátandó lakosságszám 1522 fő.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Kiss Tibor polgármesternél a 06/54/474-001-es telefonszámon, vagy személyesen 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.

 • Listing ID: 4120
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Sárrétudvari
 • Email: onko4171@t-online.hu
 • Telefon: 06-54-474-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1522
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata