9773 Sorokpolány, Fő u. 104.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: sorokpolany / 28 megtekintés

Sorokpolány Község Önkormányzata Vas megyében, Szombathelyhez közel eső, folyamatosan fejlődő községekbe (Sorokpolány, Sorkikápolna) keres háziorvost, megüresedő vegyes háziorvosi praxis ellátására. Sorokpolány Község Önkormányzata ennek megfelelően pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, Sorokpolány-Sorkikápolna háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok ellátásra. Az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges orvosi eszközöket és berendezési tárgyakat térítésmentesen biztosítja. Központi ügyeleti kötelezettség van.
Az ellátandó terület Sorokpolány és Sorkikápolna felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet. A háziorvosi rendelő címe: 9773 Sorokpolány, Fő u. 104., amely épületrész várhatóan 2022. évben felújításra kerül. A praxisjog vállalkozási formában 2022. augusztus 20. napjától átvehető. A praxissal kapcsolatban további felvilágosítás Mező Gáborné polgármestertől a +36305915542 számú telefonszámon kérhető.
A praxis bővítésére a szomszédos települések bevonásával az ottani praxis megüresedése okán lehetőség nyílhat.
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg. A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében az Önkormányzat ingyenesen rendelkezésre bocsátja a háziorvosi rendelő épületét, míg a feladatok ellátásához szükséges rendelők közüzemi költségeinek megfizetése külön megállapodás alapján történik.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

 • Listing ID: 4219
 • Pályázati feltételek: - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
  minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi szolgáltataás gyakorlásának általános feltételeiről, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben, valamint a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  - a fentiekben részletezett jogszabályokban előírt végzettségek, feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
  tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - részletes szakmai önéletrajz,
  - nyilatkozat cselekvőképességről,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - vállalkozási formában történő ellátás és a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló
  okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről
  szóló dokumentum),
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat képviselő-testületi megtárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja
  alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi
  pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a
  pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
  adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő
  személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19.) történő megküldésével. A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Sorokpolányi vegyes háziorvosi praxis pályázat”.
 • Megye: Vas
 • Város: Sorokpolány
 • Email: sorkikapolna@rlan.hu
 • Telefon: +3694556000
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1412
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 20.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 13. napja 12 óra. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.
 • Hirdető neve: Sorokpolány Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok elbírálásáról Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt legkésőbb 2022. augusztus 1. napjáig. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző legalább 3 nappal írásos meghívóval értesülnek.