Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: szaszi82 / 81 megtekintés

– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 17. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2022. március 19. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott.
– A körzet lakosságszáma a 2022. december 31-i lakosságszám alapján 1614 fő.
– A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
– A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
– A nyertes pályázónak a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.
– Vállalkozás formájában történő feladatellátás esetén a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő rendelő és alapbútorzata, valamint a körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint történik.
– Amennyiben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátását feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja a feladatot ellátó felnőtt háziorvos egészségügyi szolgáltató számára 2020-2025 években támogatást nyújt a 308/2022. (XI. 10.) közgy. határozattal módosított Támogatási Program II. alapján.
– A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 2. pontjában megfogalmazottak szerint a Békéscsabán letelepedni szándékozó vagy már Békéscsabán élő és az egészségügyi alapellátásban háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára, – amennyiben nem tudja igénybe venni a központi praxistámogatást – 2.500.000 forint szabadon felhasználható letelepedési támogatást biztosít támogatási szerződés keretében.
– A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 3. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata „Békéscsabai Háziorvos” elnevezésű kártyát biztosít az egészségügyi alapellátási feladatát Békéscsabán az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végző háziorvosoknak, amely alapján a városban több kedvezményt is igénybe vehet.
– A 188/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 4. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabán területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára igény esetén önkormányzati lakást biztosít meghatározott feltételek szerint.
– Az önkormányzat pénzbeli támogatást is nyújt, amelynek összege a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvos vagy a háziorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató tulajdonában álló rendelőben dolgozó háziorvosi szolgáltatók számára 50.000,- Ft/hó (600.000,- Ft/év), az önkormányzati tulajdonú rendelőben tevékenykedő háziorvosi szolgáltatók számára a 35.000,- Ft/hó (420.000,- Ft/év), a bérelt rendelőben háziorvosi feladatot ellátó szolgáltatók számára 40.000,- Ft/hó (480.000,- Ft/év).

 • Listing ID: 8794
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § szerinti szakképesítés megléte,
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis jog megszerzésére való alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata (amennyiben vállalkozásban kívánja ellátni a feladatot),
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.), és elektronikus úton a szocialis@bekescsaba.hu e-mail címre kell benyújtani.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a szaszak@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.
 • Megye: Békés
 • Város: Békéscsaba
 • Email: szaszak@bekescsaba.hu
 • Telefon: 66/886-505
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1614 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázó praxisjogának megszerzéséről szóló határozat véglegessé válását követően
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Amennyiben érvényes pályázat érkezik, a pályázat elbírálásra kerül a pályázat benyújtását követő testületi ülésen.A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vagy Családügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el.