Békéssámson II. számú háziorvosi körzet betöltése

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Békéssámson község Önkormányzata / 870 megtekintés

Békéssámson község Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéssámson II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására. A praxis 2016. november 01. napjától betöltetlen. Igénybe vehető a letelepedési támogatás. A praxisjog térítésmentesen feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el Békéssámson község közigazgatási területén az iskolaorvosi feladatokat is.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa helyettesítését az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosának vállalnia kell az I. számú körzet háziorvosának helyettesítését.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiséget és berendezéseit. Az önkormányzat átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíjat, az áramdíjat, valamint a takarító bérét és járulékait. A pályázatokat Békéssámson község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 • Listing ID: 1623
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 2000. II. évi törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a működési engedélyezési eljárásól szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  7. egészségügyi alkalmasság,
  8. a II. számú háziorvosi körzetben jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápoló áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatásának vállalása.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  2. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5.vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel( aktív státuszt) igazolása,
  8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a II. számú háziorvosi körzet jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
  10.pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
  11.pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  12. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
  Postai cím: Békéssámson község Önkormányzata 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
  Személyesen: Annus István polgármesterhez kell benyújtani.
  A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Ónodi-Szűcs Gyula jegyző nyújt a 68/470-000/104 telefonszámon.
 • Megye: Békés
 • Város: Békéssámson
 • Email: jegyzo@bekessamson.hu
 • Telefon: 68/470-000/104
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: megállapodás szerint
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Békéssámson község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követően