Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: HajduErika / 82 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Háziorvosi praxis betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül a 1. számú házi gyermekorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető:
http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/gyerek_haziorvosi_korzet.pdf)

Háziorvosi rendelő címe: 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.

 • Listing ID: 3702
 • Pályázati feltételek: Az nyújthat be pályázatot, aki
  - megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előéletű,
  - magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
  - Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
  - szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: 2022. április 20. napjáig: Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.).
  Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 9:00 óra és 15:00 óra között,
  pénteken 9:00 óra és 12:00 óra között.

  A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „1. sz. házi gyermekorvosi praxis”.
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: humanszolg@ferencvaros.hu
 • Telefon: 215-1077/328 mellék
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 0-14 év közötti lakosságszám: 932 fő.
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.
 • Hirdető neve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.