Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő felnőttháziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

 Felnőtt háziorvosi / Hirdető: Erzsebetvaros Onkormanyzata / 70 megtekintés

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 18. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

Pályázati feltételek: A területi ellátási kötelezettséggel működtetett háziorvosi körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés, valamint
– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá
– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírt feltételek megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 15.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájára címezve (1076 Budapest, Garay utca 5.). A borítékon kérjük feltüntetni: 18. számú háziorvosi körzet pályázata.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: A Képviselő-testület szakbizottsága a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt a nyertes pályázó személyéről. A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Ellátandó lakosságszám: 1403 fő

Háziorvosi rendelő címe: 1071 Budapest, Dózsa György út 60.

Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:

A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre vonatkozóan az Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A rendelő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Szegény Ákos irodavezető-helyettesnél a következő e-mail címen: Akos.Szegeny@erzsebetvaros.hu

 • Listing ID: 11399
 • Megye: Budapest
 • Város: VII. kerület
 • Email: Akos.Szegeny@erzsbetvaros.hu
 • Telefon: 06-1-462-3414
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1403
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: 0
 • Hirdető neve: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata