Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Halásztelki felnőtt háziorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Klauszné Kerekes Mária / 284 megtekintés

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet meghatározza a háziorvosi ellátás finanszírozásának feltételeit.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 8343
 • Pályázati feltételek:  -A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - B kategóriás jogosítvány;
  - egészségügyi alkalmasság
  - felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
  - MOK tagsági igazolvány
  - egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy cégbejegyzés
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -  részletes szakmai életrajz,
  -  motivációs levél,
  -  iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  -  egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  -  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -  Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  -  a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  -  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
  - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti példányban vagy személyes leadni zárt borítékban a Halásztelki Polgármesteri Hivatalnál (2314 Halásztelek Kastély park 1.) vagy elektronikus formában Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (e-mail: titkarsag@halasztelek.hu)
  A zárt borítékra kérjük ráírni: „felnőtt háziorvosi pályázat”
 • Megye: Pest
 • Város: Halásztelek
 • Email: titkarsag@halasztelek.hu
 • Telefon: 0624517270
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): .
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.11.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.30.
 • Hirdető neve: Halásztelek Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.05.