Házi gyermekorvosi álláshirdetés - Kakucs községbe

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Farkasne Szabo Maria / 52 megtekintés

 • Listing ID: 2932
 • Pályázati feltételek: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kakucs községi gyermekorvosi körzet és a hozzá kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok – vállalkozási formában történő – ellátására pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
  Ellátandó település: Kakucs község
  Ellátandó feladat:
  • Kakucs község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő gyermek háziorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatok ellátása,
  • iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása
  Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás tagjaként
  Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő házi gyermekorvosi rendelő címe):
  Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 156/C.
  Pályázati feltételek:
  • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • saját gépkocsi,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  • cselekvőképesség,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • büntetlen előélet,
  • a praxis vállalkozási formában való működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • MOK-tagság igazolása,
  • az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  • pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
  • hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
  • szakmai és személyes önéletrajz,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
  A praxis betölthető:
  a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, azonban legkorábban: 2022. január 1-jétől.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Kakucs Község Polgármestere részére (2366 Kakucs, Fő utca 20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi állás pályázat.
  A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a polgarmester.kakucs@gmail.com címen, a szükséges dokumentumok csatolásával.
  Egyéb információk:
  • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
  • A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
  • Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a háziorvos rendelkezésére.
  • Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelő rezsiköltségei közül megfizeti az áramdíjat, a fűtési költséget, a víz- és csatornadíjat, a vezetékes telefon díját (havonta 5.000 Ft-ig), a szemétszállítási díjat, a takarítási költséget és a veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségét.
  • Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval határozatlan időre – de legalább 5 évre szóló – feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.
  • A központi ügyeleti ellátás kistérségi szinten megoldott, benne a részvétel nem kötelező.
  • A település gyermekkorú lakosságának száma: 0-14 éves korig: 503 fő, 14-18 éves korig: 123 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgáltatással érintett gyermekek száma: 251 fő.
  • Igény esetén a pályázó részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.
  • Kakucs község Budapesttől délre 30 km-re található, és az M5-ös autópályán autóval közlekedve Budapestről 30 perc alatt elérhető.
  • A pályázattal kapcsolatban további hiteles tájékoztatást Dr. Kendéné Toma Mária polgármester nyújt a 06-29-576-050-es vagy a 06-20-506-89-65-ös telefonszámokon.
  • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
  A pályázati kiírás közzétételének helyei:
  • Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján (www.oali.hu)
  • Kakucs község hivatalos honlapján (www.kakucs.hu)
 • Megye: Pest
 • Város: Kakucs
 • Email: hivatal.szocialis@gmail.com
 • Telefon: 205784587
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 503 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.
 • Hirdető neve: Kakucs Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.