Ingyenes gyermekorvosi praxis

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Jegyzoireferens / 49 megtekintés

Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Verőce és Szokolya Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.
A praxis az eddigiekben vállalkozási formában működött, NEAK finanszírozással, önkormányzati feladat-ellátási szerződés keretében.
A praxis azonnal átvehető, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a gyermekorvosi feladatok ellátására.

Gyermekorvosi rendelő címe:
1. 2621 Verőce, Losonci u. 2.
2. 2624 Szokolya, Hunyadi u. 2.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
A feladat ellátását szolgáló rendelők az önkormányzatok tulajdonában vannak, melyre vonatkozóan az Önkormányzatok a nyertes pályázóval használati szerződést kötnek. A rendelő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.

 • Listing ID: 3936
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  A területi ellátási kötelezettséggel működtetett gyermekorvosi körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés, valamint
  – büntetlen előélet
  – magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  – Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá
  – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírt feltételek megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek,
  – motivációs levél,
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  – Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  – az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  – a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
  A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban kell benyújtani Verőce Község Önkormányzat, 2621 Verőce, Árpád út 40. A borítékon kérjük feltüntetni: Verőce-Szokolya Község gyermekorvosi körzet pályázata.
  A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • Megye: Pest
 • Város: Verőce, Szokolya
 • Email: polghiv@veroce.hu
 • Telefon: +36(27) 350-033
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1081
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Verőce
 • A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület a pályázat benyújtása napját követő 30 napon belül dönt a nyertes pályázó személyéről. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.