Kisdorog Község Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes típusú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: kisdorog / 153 megtekintés

Kisdorog Község Önkormányzata (7159 Kisdorog, Kossuth u, 187.) pályázatot ír ki Kisdorog vegyes típusú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
Ellátandó feladat:
– Kisdorog és Bonyhádvarasd községek teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása, az Önkormányzat tulajdonában lévő 7159. Kisdorog, Kossuth u. 48. szám alatti rendelőben. A tevékenységre vonatkozó jogviszony jellege megegyezés szerint, erre vonatkozóan nincs önkormányzati kikötés.

Egyéb információk:
– a praxisjog felett az önkormányzat rendelkezik,
– az alapellátáshoz szükséges rendelő és felszerelések rendelkezésre állnak, melynek használatát az önkormányzat biztosítja. A rendelő 2019-re TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 projekt keretében felújításra került, illetve korszerű orvosi eszközök kerületek beszerzésre a fenti pályázat és a Magyar Falu Program kereteiben.
– szolgálati lakás igény esetén biztosított,
– a körzet működtetéséhez szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező ápolónő/asszisztens rendelkezésre áll,
– kötelező tárgyi feltételek biztosítottak,
– A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
– A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
– Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 évre feladat-ellátási szerződést köt, amely meghosszabbítható. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
– A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
– Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.
– A Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat további közzétételének helye:
Kisdorog Község honlapja; www.kisdorog.hu

 • Listing ID: 2931
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek.
  - büntetlen előélet
  - cselekvőképesség
  - Magyar Orvosi Kamara tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
  - vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata, amennyiben releváns,
  - Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen egy példányban kell benyújtani Kisdorog Község Önkormányzata címére:7159. Kisdorog Kossuth utca 187. Klein Mihály polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
  A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
  Klein Mihály polgármester: 74/524-024
  A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő első képviselő-testületi ülés
 • Megye: Tolna
 • Város: Kisdorog
 • Email: kisdorogonk@gmail.com
 • Telefon: 74-524-024
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 970
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Kisdorog Község Önkormányzata