Kiskőrös 3.számú felnőtt fogorvosi körzet betöltésére pályázat

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kiskőrös Város Önkormányzata / 124 megtekintés

Ellátandó feladat:
Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 3. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése
A feladat ellátásnak helye: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.
Működtetés formája: vállalkozási forma (egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás tagjaként) vagy munkaviszonyban
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2021. január 1. napja óta betöltetlen.
• Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete szerint a szakember-ellátottság biztosítása érdekében önkormányzati lakás igényelhető.
• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

 • Listing ID: 7170
 • Pályázati feltételek: • Fogorvosi képesítés
  • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartási szám
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
  • kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; munkaviszony esetén munkaszerződés
  • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat 3. számú körzet”.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kiskőrös
 • Email: kozigazgatasi.osztvez@kiskoros.hu
 • Telefon: 70/4532522
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4136 fő (2021. december 31-i állapot)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
 • Hirdető neve: Kiskőrös Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 30 nap.