Kunfehértó Község Önkormányzata Gyermekorvost keres

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kunfehértó Község Önkormányzata / 42 megtekintés

Kunfehértó Község Önkormányzata gyermekorvost keres. A megjelölt pályázati határidőt az Önkormányzat a jelentkezési határidő lejártát követően meghosszabbítja.

 • Listing ID: 12775
 • Pályázati feltételek: Pályázati felhívás:

  Ellátandó feladat:
  Kunfehértó Község Képviselő-testületének, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016.(X.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott házi gyermekorvosi körzetben a község teljes közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat – el-látási szerződés szerinti működtetése 2024. január 10. napjától, heti legalább 15 órában, heti legke-vesebb 10 óra rendelési idővel.
  Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
  A 18 év alattiak száma: 412 fő
  A rendelő címe: 6413 Kunfehértó, Rákóczi utca 13/A.
  Pályázati feltételek:
  • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rende-let szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásá-nak általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • a személyes ellátást végző orvos – rá irányadó – öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött
  életkora,
  • csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság

  Finanszírozás és egyéb juttatás:
  • A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat nyertese a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A házi gyermekorvosi feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.

  A pályázathoz csatolni kell:
  • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  • külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozatot,
  • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  • egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • egészségügyi alkalmasság igazolását,
  • működési nyilvántartási igazolvány másolatát,
  • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályá-zati anyagát megismerhessék,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri e,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket (asszisztens) biztosítja,

  A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal, leg-korábban 2024. 01. 10. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 15.

  A pályázat benyújtásának módja:
  • Postai úton, Kunfehértó Község Polgármesterének címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.).
  • Személyesen: Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) tit-kárságán
  • A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Gyermekorvosi pályázat”.
  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  Elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye:
  • Egészségügyi Közlöny
  • Saját honlap: www.kunfeherto.hu

  Egyéb információk:
  • a pályázat elbírálásnak határideje: 2024. január 31.
  • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
  • A gyermekorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgálta-tások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-zelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
  • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Zoltán polgármester nyújt a 77/507-100-as telefonszámon. Felhívjuk a figyelmet az egyéb állami pályázati támogatások (pl: letelepedési támogatás) igénybevételének lehetőségére (az egyéb feltételek fennállása esetén).
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Pályázati feltételekben megjelöltek szerinti iratok, igazolások
 • A pályázat benyújtásának módja: Írásban vagy személyesen Kunfehértó Község Önkormányzata 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. szám alatti címen
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kunfehértó
 • Email: kfto.jegyzo@gmail.com
 • Telefon: 06-77-507-101
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 419
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 15.
 • Hirdető neve: Kunfehértó Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 31.