Martfű Zentay Márton Egészségház, 5435 Martfű, Gesztenye sor 8. II. házi orvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Martfu Varos Onkormanyzata / 653 megtekintés

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete szerinti II. számú háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő ellátása.

A feladat-ellátási szerződés időtartama, megkötése:
Határozatlan időtartamra, de legalább 6 évre feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázóval.

Finanszírozás:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Az önkormányzat az ellátást vállaló új orvos számára a már biztosított NEAK finanszírozáson túl egyszeri 20.000.000,-Ft-ot, azaz húszmillió forintot biztosít a praxisjog átvétel követő 30 napon belül, amennyiben a jelölt orvos vállalja, hogy a feladatellátási szerződés megkötésétől számított 6 évet dolgozik a településen háziorvosként.

Az önkormányzat az új orvos részére lakást is tud biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő leteltét követő testületi ülésen

A pályázati kiírás közzétételének helyei:
– Martfű Város Önkormányzatának honlapja (https://www.martfu.hu/)
– Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátásfejlesztési Igazgatóság honlapján (https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/)

Martfű Város Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 • Listing ID: 4612
 • Pályázati feltételek: 1. büntetlen előélet,
  2. cselekvőképesség,
  3. egészségügyi alkalmasság,
  4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz
  2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. Egészségügyi alkalmassági dokumentum a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet szerinti, mely tartalmazza a vizsgálat dátumát és eredményét
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  6. TB vizsga igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elnyerését követően a nyilatkozattevő által megadott időtartamon belül leteszi a vizsgát
  7. amennyiben a pályázó nem rendelkezik háziorvostan szakvizsgával köteles nyilatkozni, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján Martfű Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés megkötését követően, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül a háziorvosi szakvizsgát megszerzi
  8. Háziorvosi szakmai program
  9. Infekciókontroll (elkészítését az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet 4. § és a 11. § (1) bekezdése írja elő, elkészítése a melléklet 1. pontja szerinti útmutatás szerint)
  10. működési nyilvántartási igazolvány másolata
  11. nyilatkozat arról, hogy a pályázó részéről a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak, ha nem rendelkezik semmilyen vállalkozással, akkor nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a nyilatkozattevő által megadott időtartamon belül létrehozza az egyéni vagy társas vállalkozását.
  12. amennyiben a pályázó már rendelkezik társas vagy egyéni vállalkozással aláírási címpéldány, mely lehet másolat
  13. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
  14. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok (kuruzslás) nem áll fenn
  15. nyilatkozat arról, hogy a pályázó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés j) pontja alapján a működési engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül csatlakozik az EESZT rendszerhez és adatszolgáltatási kötelezettségének ezt követően folyamatosan eleget tesz
  16. nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy összesen heti 40 órában (ebből 20 óra a rendelési idő és 20 óra készenléti idő) ellátja a Martfű II. számú háziorvosi körzetet
  17. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek
  18. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul
  19. képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat
 • A pályázat benyújtásának módja: 1. postai úton: a Martfű Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5435 Martfű, Szent István tér 1.),
  2. személyesen: a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán történő leadással (5435 Martfű, Szent István tér 1. I. emelet 102. iroda),
  3. elektronikus úton: a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címre történő megküldésével lehet benyújtani.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Martfű
 • Email: titkarsag@ph.martfu.hu
 • Telefon: 56/450-222, 104-es mellék
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1864 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig
 • Hirdető neve: Martfű Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő testületi ülésen