Mende Község Önkormányzata

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: mende / 283 megtekintés

Mende Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletében meghatározott Mende II. számú háziorvosi körzetben vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő vegyes praxisú háziorvosi feladatok ellátására
Háziorvosi rendelő címe:
II. számú háziorvosi rendelő címe: 2235. Mende Hősök tere 15. sz.
A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű – de minimum 5 év időtartamú – feladat-ellátási szerződést köt.
Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb információk: A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról jelenleg Mende Község Önkormányzat Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában. (A jogszabályi változások ezt módosíthatják.)
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A rendelő fenntartási költségei (rezsiköltség) a feladat-ellátót terhelik, bérleti díj nincs. A rendelők alapfelszereltségét jelentő bútorzatot, eszközöket az önkormányzat biztosítja. A rendelők eszközparkja megfelel a jogszabályi előírásoknak. A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Mona Gyula címzetes főjegyzőnél lehet a +36 30/619-0421-es telefonszámon.
• Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• vállalkozói formában való működtetés.
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
• A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Mende Község Önkormányzata részére címezve (2235 Mende Fő utca 14. sz).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
• A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
A körzet 2022. július 1. óta betöltetlen, helyettesítéssel megoldott.
A háziorvosi körzet háziorvosa megosztva látja el a községek közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat (bölcsőde, óvoda, iskola).
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik, akit jelenleg az önkormányzat foglalkoztat egészségügyi jogviszonyban. Az ápoló foglalkoztatása a háziorvos feladata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül.

 • Listing ID: 8426
 • Megye: Pest
 • Város: Mende
 • Email: mende@mende.hu
 • Telefon: 06306190421
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Ár: ingyenes
 • Hirdető neve: Mende Község Önkormányzata