Nyíradony házi gyermekorvosi pályázat

 Gyerek háziorvosi / Létrehozva ennyi ideje: 5 hónap. Hirdető: Nyíradony Város Önkormányzata / 205 megtekintés

A feladat ellátásának helye:
II. sz. Gyermekorvosi Rendelő; 4254 Nyíradony, Kossuth u. 4.
További településrészek: 4253 Aradványpuszta, Iskola út 28. Orvos rendelő
4252 Tamásipuszta, Viczmándi út 1. Orvos rendelő.
A praxis ellátásának módja:
A nyíradonyi 090095089 ÁNTSZ azonosító számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozás formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola- és ifjúság- egészségügyi ellátásban való részvétellel.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• területi ellátási kötelezettség biztosítása,
• az önkormányzat által működtetett központi ügyeleti ellátásban történő arányos közreműködés vállalása.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozó esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Képviselő- testület nyílt vagy zárt ülésén tárgyalja.
A praxis finanszírozása:
A házi gyermekorvosi alapellátás keretébe tarozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (II.3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a nyíradonyi II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátására vonatkozik. Az ellátandó lakosságszám: 536 fő.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 30.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat postai, illetve személyes úton nyújtható be.
A pályázatot postai úton benyújtani Nyíradony város polgármesterének címezve (Nyíradony Város Önkormányzata, Tasó Béla polgármester, 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) lehet. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat II. sz. körzet”
Személyesen munkaidőben a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal-ban, 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. szám alatt nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.
A jogviszony időtartama:
A feladat- ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat- ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

 • Listing ID: 1805
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Nyíradony
 • Email: onkormanyzat@nyiradony.hu
 • Telefon: 0652203692
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 536
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Nyíradony Város Önkormányzata