Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: ipacs.aniko / 77 megtekintés

Őrbottyán Város Önkormányzata közigazgatási területén Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. melléklete szerinti 3. számú – területi ellátási kötelezettséggel működő – háziorvosi körzetben, határozatlan időtartamra, de minimum 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása.
A háziorvosi körzet új körzetként kerül létrehozásra, praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
A feladatellátásra új, a jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételekkel rendelkező, Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában álló rendelőhelyiség áll rendelkezésre. A praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint fűtés, víz- és csatornadíj, villanyáram, egyéb alapdíjak) a pályázó viseli a díjak 1/4 arányában, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását, valamint a telefondíjat a pályázó viseli 100%-ban.

 • Listing ID: 5080
 • Pályázati feltételek: – büntetlen előélet,
  – magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  – cselekvőképesség,
  – egészségügyi alkalmasság,
  – Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  - belgyógyászati szakvizsga megléte,
  - háziorvosi szakvizsga meg-, vagy folyamatban léte,
  - felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
  - „B” kategóriás jogosítvány,
  - helyben lakás, helyismeret.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
  - részletes fényképes szakmai önéletrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a Képviselő-testület zárt ülésén kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
  2. gazdasági társaság pályázó esetén:
  - 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy annak hiteles másolata alapító okirat/társasági szerződés másolata.
  - aláírási címpéldány vagy aláírásminta hiteles másolata
  vagy
  3. egyéni vállalkozó esetén:
  - egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum hiteles másolata.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) postai címre, vagy személyes kézbesítéssel az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságára (földszint 3. szoba) zárt borítékban, 2 példányban szíveskedjenek leadni.
 • Megye: Pest
 • Város: Őrbottyán
 • Email: orbottyan@orbottyan.hu
 • Telefon: +3628360044
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1426
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Működés megkezdésének legkorábbi időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély véglegessé válását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26. 12:00
 • Hirdető neve: Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.)
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 15.