Pályázat a bólyi 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: kosztolanyi.zsolt / 53 megtekintés

A háziorvosi körzet területi leírása: Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének a az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést abban az esetben köthet, ha az elhunyt praxisjogosult háziorvos örököse 2023. december 18. napjáig nem értékesíti a praxist. A praxis a NEAK nyilvántartásában 2023. január 1. napjától betöltetlenként van nyilvántartva.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi. A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00006 azonosító számú, Egészségügyi Központ építése Bólyban című pályázat keretében orvosi lakás kerül kialakításra.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában; gazdasági társaság tagjaként.
Juttatások:
• A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
• Az önkormányzat nyertes TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00006 azonosító számú, Egészségügyi Központ építése Bólyban című pályázatának megvalósulása után nettó 10.000 Ft/hónap költség általányt köteles fizetni az orvosi rendelőt terhelő rezsi költségek után.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 69/869-410-es telefonszámon dr. Kosztolányi Zsolt jegyzőtől kérhető.

 • Listing ID: 11310
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban Bóly Város Önkormányzat címére (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat az 1. számú háziorvosi körzet ellátására”
 • Megye: Baranya
 • Város: Bóly
 • Email: jegyzo@boly.hu
 • Telefon: +3669869410
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1775
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 8. 12.00 óra
 • Hirdető neve: Bóly Város Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos