Pályázat kiírás az Albertirsa, 2. sz. gyermekorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: swne / 55 megtekintés

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
A betöltés jogcíme: az Önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át.
A feladatellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően, leghamarabb 2021. december 1.

Egyéb információk:
– eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik,
– a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés szerint történik,
– a rendelő térítésmentes használatát (helyiség és felszerelés) az önkormányzat biztosítja. A fenntartási költségeket a feladat-ellátó viseli. A helyben lakás megoldható.
– a Városban központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján, hétköznap 16,00 órától másnap 7,00 óráig, hétvégén 24 órás, melynek ellátásában való közreműködés előnyt jelent,
– a pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fazekas László polgármester nyújt az 53/570-053-es telefonszámon, illetőleg polgarmester@albertirsa.hu email címen.

 • Listing ID: 3560
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  – vállalkozás keretében történő működtetés,
  – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  – büntetlen előélet,
  – cselekvőképesség,
  – egészségügyi alkalmasság,
  – érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  – fényképes szakmai önéletrajz,
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  – Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,
  – érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása,
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  – egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  – pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  – pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,
  – pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
  – postai úton, a pályázatnak az Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.),
  – személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatala
  2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
  – a borítékon kérjük feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”
 • Megye: Pest
 • Város: Albertirsa
 • Email: titkarsag@albertirsa.hu
 • Telefon: 53/570-050
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 845
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: megjelenést követő 30 nap
 • Hirdető neve: Albertirsa Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülés