Pályázati felhívás a Kiskunfélegyházi 4. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: fustosm@kiskunfelegyhaza.hu / 83 megtekintés

Ellátandó település, feladat: Kiskunfélegyháza Város közigazgatási határán belül területi ellátási kötelezettséggel működtetendő 4. számú gyermek háziorvosi körzetben a házi gyermekorvosi feladatellátás, és a hozzá kapcsolódó 4. számú iskolaorvosi körzetben az iskola-egészségügyi ellátás.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő házi gyermekorvosi rendelő címe):
6100 Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

Egyéb információk:
– A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető, a körzet 2020. október 1-jétől betöltetlen. A praxis a feladat-ellátási szerződés, a praxisengedély, valamint működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal betölthető.
– A gyermek háziorvosi körzet területi leírását, azaz a 4. számú gyermek háziorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete, a 4. számú iskolaorvosi körzethez tartozó intézmények felsorolását a 6. melléklete tartalmazza.
– A háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi ellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
– Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a háziorvos rendelkezésére. A rendelő épülete a 2019. évben teljes külső-belső felújításon esett át.
– A házi gyermekorvosi rendelő működési költségeit átalánydíjban kell megfizetni, kizárólag a telefon- és internetszolgáltatás kerül közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra.
– A központi ügyeleti ellátásban a gyermek háziorvosok részvétele kötelező.
– Igény esetén a pályázó részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Dr. Füstös Magdolna aljegyzőnél a fustosm@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Kiskunfélegyháza Város hivatalos honlapján: https://kiskunfelegyhaza.hu/

 • Listing ID: 2551
 • Pályázati feltételek: - csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - büntetlen előélet,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - a praxis vállalkozási formában való működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai életrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
  - hatósági igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint képviselő-testületi tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra).
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Kiskunfélegyháza Város Polgármestere részére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi praxis pályázat”.
  A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen, a szükséges dokumentumok csatolásával.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kiskunfélegyháza
 • Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu
 • Telefon: +36308594435
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 0-14 éves korú lakosságának száma: 688, a bejelentkezettek száma: 665
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A praxis a feladat-ellátási szerződés, a praxisengedély, valamint működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal betölthető.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.
 • Hirdető neve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok elbírálásáról Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.