Pályázati felhívás a székesfehérvári 8. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szekesfehervar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata / 48 megtekintés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében meghatározott – 2021. szeptember 1. napjától betöltetlen – 8. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak a biztosítására területi ellátási kötelezettséggel és a körzet orvosa által ellátott nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi feladatainak az ellátására vállalkozási formában.

1. Pályázati feltételek:

a) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés,
b) egészségügyi alkalmasság,
c) Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
d) érvényes működési nyilvántartás,
e) büntetlen előélet.

2. A pályázat részeként az alábbi iratokat, igazolásokat kell benyújtani:

a) részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot, a pályázó elektronikus levélcímét és telefonszámát is,
b) motivációs levél,
c) jogszabályban meghatározott iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata, külföldön szerzett diploma esetén az elismerést vagy honosítást igazoló okirat másolata (az eredeti okiratot Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján be kell mutatni),
d) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
e) Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
f) érvényes működési nyilvántartás igazolása,
g) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
i) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
j) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
k) az adatvédelemre vonatkozó tájékoztató és a h) – j) pontban foglalt nyilatkozatok nyomtatványa a 12. pontban foglalt linken elérhetők.

A pályázat benyújtását követően a hiánypótlás lehetősége teljes körben biztosított a hiánypótlásban való felszólításban meghatározásra kerülő határidőig.
3. A pályázat beérkezésének a határideje: 2022. október 31. napján 15:00 óra

4. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postán, zárt, roncsolásmentes csomagolásban, 1 db papír alapú példányban, „8. számú házi gyermekorvosi körzet pályázat” felirattal ellátva kell Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) portáján erre a célra kihelyezett gyűjtőládában elhelyezni vagy erre a címre postai úton továbbítani.

5. A pályázat elbírálása, módja, határideje: A pályázatok elbírálásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. Érvénytelen a pályázat, amennyiben az nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt követelményeknek. A körzetben a személyes feladat- ellátásra kötelezett orvos személyéről a Közgyűlés az érvényes pályázók esetleges meghallgatását követően dönt. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A Közgyűlés a pályázatokról a pályázat benyújtásának határidejét követő rendes ülésén dönt.

6. A feladatellátás kezdő időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a 8. számú házi gyermekorvosi körzetre és a körzet orvosa által ellátott nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi feladatainak ellátására vonatkozóan megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének a napja.

7. A feladatellátás időtartama: a feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra,
de minimum 5 évre szól.

8. A feladatellátás helye: A székesfehérvári 38/3. hrsz. alatt felvett, a valóságban
8000 Székesfehérvár, Ybl Miklós lakótelep, 8. számú házi gyermekorvosi rendelő.

9. A feladatellátással érintett házi gyermekorvosi körzet által ellátandó lakosságszám a
2021. december 31. napi adatok alapján: 768 fő.

10. Az iskola-egészségügyi feladattal érintett nevelési-oktatási intézményekben ellátandó gyermeklétszám a 2021. október 1. napi adatok alapján: 670 fő.

11. A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

12. Egyéb információk: a pályázók a feladatellátás módjáról, valamint a feltételeiről, így különösen a háziorvos jogairól, kötelezettségeiről és a rendelési idejéről, az egészségügyi tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, az orvosi rendelő használatának és üzemeltetésének a feltételeiről, a költségek viseléséről, a háziorvos ügyeletben történő részvételéről, az egyéb szerződéses feltételekről, továbbá a rendelő megtekinthetőségének a lehetőségéről az alábbi linken elérhető dokumentációkban kapnak tájékoztatást:
https://www.szekesfehervar.hu/palyazat-hazi-gyermekorvosi-korzet-betoltesere

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Dr. Solymos Krisztinánál, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda irodavezetőjétől a 0622/537-143-as telefonszámon vagy a drsolymos.krisztina@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• https://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok?parent=196
• https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/

 • Listing ID: 6342
 • Pályázati feltételek: a) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés,
  b) egészségügyi alkalmasság,
  c) Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
  d) érvényes működési nyilvántartás,
  e) büntetlen előélet.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a) részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot, a pályázó elektronikus levélcímét és telefonszámát is,
  b) motivációs levél,
  c) jogszabályban meghatározott iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata, külföldön szerzett diploma esetén az elismerést vagy honosítást igazoló okirat másolata (az eredeti okiratot Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján be kell mutatni),
  d) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  e) Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  f) érvényes működési nyilvántartás igazolása,
  g) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  i) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  j) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
  k) az adatvédelemre vonatkozó tájékoztató és a h) – j) pontban foglalt nyilatkozatok nyomtatványa a 12. pontban foglalt linken elérhetők.

  A pályázat benyújtását követően a hiánypótlás lehetősége teljes körben biztosított a hiánypótlásban való felszólításban meghatározásra kerülő határidőig.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postán, zárt, roncsolásmentes csomagolásban, 1 db papír alapú példányban, „8. számú házi gyermekorvosi körzet pályázat” felirattal ellátva kell Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) portáján erre a célra kihelyezett gyűjtőládában elhelyezni vagy erre a címre postai úton továbbítani.
 • Megye: Fejér
 • Város: Székesfehérvár
 • Email: drsolymos.krisztina@pmhiv.szekesfehervar.hu
 • Telefon: 0622/537-143
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a 8. számú házi gyermekorvosi körzetre és a körzet orvosa által ellátott nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi feladatainak ellátására vonatkozóan megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének a napja.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31. 15:00 óra
 • Hirdető neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A Közgyűlés a pályázatokról a pályázat benyújtásának határidejét követő rendes ülésén dönt.