Pályázati felhívás Babócsa háziorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hét. Hirdető: Babócsa Község Önkormányzata / 287 megtekintés

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Babócsa háziorvosi körzetének ellátására, amely Babócsa, Somogyaracs, Rinyaújnép községek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények ( Babócsai Zrínyi Miklós Általános Iskola, Drávamenti Óvodák Babócsa) iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet ellátási módja: vállalkozási forma. A háziorvosi körzet vonatkozásában az ellátandó terület állandó lakosságszáma: 1723 fő. (2021.01.01.)

Munkavégzés helye: Babócsa háziorvosi rendelő (Babócsa, Rákóczi utca 20.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, legkorábban 2022. szeptember 1. napjától.

Feladatellátás finanszírozása: a feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján, valamint a felek között megkötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat eseti bizottság hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.
• Az önkormányzat igény esetén közérdekű célból szolgálati lakást és hozzá tartozó zárható garázst biztosít.
• A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
• A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel kötelező.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Jáger Gábor polgármesternél a 06 (82) 491 012 telefonszámon, vagy személyesen.

 • Listing ID: 3023
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
  • nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • egészségügyi alkalmassági igazolást,
  • érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  • hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati eljárás során a személyes adatainak megismeréséhez,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címre: Jáger Gábor polgármester, Babócsa Község Önkormányzata 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat háziorvosi körzet ellátására”.
 • Megye: Somogy
 • Város: Babócsa
 • Email: babocsa@somogy.hu
 • Telefon: 06 82 491012
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1723
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20 . szerda 16,00 óra A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.
 • Hirdető neve: Babócsa Község Önkormányzata