Pályázati felhívás fogorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Veszprem / 64 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fogorvosi feladat ellátására

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 13. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására 2024. január 1-től.

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/magánorvos) az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt 2024. január 1-től 5 év időtartamra.

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Március 15. u. 4/C szám alatti fogorvosi rendelő. Az Önkormányzat a fogorvos által ellátott feladat végzéséhez az orvosi rendelőt térítésmentesen használatba adja.

A házi gyermekorvos feladatköre:
A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint a hozzá tartozó vegyes körzetben, valamint a körzethez tartozó óvodában. Részt vesz a fogászati ügyeleti ellátásban.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a személyes ellátást végző orvos – a rá irányadó – öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltétel
– egészségügyi alkalmasság,
– a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz

Finanszírozás és egyéb juttatások:
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 13. sz. fogorvosi körzet működtetője a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A fogorvosi feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, fogorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a fogorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

A pályázathoz csatolandó iratok:
• motivációs levél,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• cégbírósági kivonat
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Fogorvosi pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájától
Lehoczki Monika irodavezető:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 30 496 0390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu

Jancsurák Éva egészségügyi referens:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 20 286 1078
E-mail: jancsurak.eva@gov.veszprem.hu

A 2023. december 11-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Pályázat mellékletei:
1. melléklet: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott hatályos feladat-ellátási szerződés
2. melléklet: Az 13. számú fogorvosi körzet területi leírása

1. melléklet

Melléklet a …../2022. (….) határozathoz
Feladat-ellátási szerződés
az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzetére

amely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.) képviseletében Porga Gyula polgármester – továbbiakban Önkormányzat –,

másrészről …………………….. (név, székhely) – a továbbiakban: fogorvos – között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
I. A szerződés hatálya
1. Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő fogorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg.
2. A fogorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján magánorvosként végzi. / A fogorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél a fogorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az önálló orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – eltérő rendelkezés hiányában – az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a fogorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban – eltérő rendelkezés hiányában – fogorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell.
(Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe.)
3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek a határát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 27/2021. (VI. 24.) rendelete tartalmazta. A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó rendelkezés 2023. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került. A jelen szerződés felek között az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet által meghatározott 13. számú fogorvosi körzet ellátására jön létre, jelen szerződés mellékletében foglaltak szerint – tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2023. június 1-től hatályos rendelkezésére – a települési önkormányzatok körzethatárok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit addig kell alkalmazni, amíg a praxiskezelő az egészségügyi ellátási körzetet ki nem alakította.

4. A jelen szerződés határozott időre, 5 év időtartamra jön létre. A szerződés hatályba lépésének feltétele a II. fejezet 5. és 6. pontban foglalt valamennyi okiratnak az Önkormányzat részére történő átadása. A szerződés a feltétel teljesülését követő hónap 1. napján, jelen esetben …… lép hatályba.

II. A fogorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei
5. A fogorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 2. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni.
6. A fogorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát az Önkormányzat részére megküldeni. A szerződés 5-6. pontjában leírt okiratokat a fogorvos első alkalommal köteles becsatolni az Önkormányzattal ugyanarra a körzetre szólóan megkötendő feladat-ellátási szerződés mellékleteként.
7. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvos – mint a ……. sz. fogorvosi körzet működtetője – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A fogorvos köteles a megkötött finanszírozási szerződés másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni.
8. A fogorvos a jelen szerződésben megállapított feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, fogorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a fogorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

III. A fogorvos szakmai kötelezettségei

9. A fogorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A fogorvos jelen szerződésben foglalt tevékenységéhez közreműködőt nem vehet igénybe.
10. A fogorvos köteles munkanapokon a működési engedélyében meghatározott rendelési időt a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően. A rendelési időt 07.00 – 19.00. óra között választhatja meg azzal, hogy köteles hetente legalább egy alkalommal 18.00 óráig rendelni. A rendelések között legalább fél óra szünetet kell tartani, ha a rendelőben egymást váltva több orvos rendel.
A körzet azonosító száma:……., telephelye: ……………..
Rendelési idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
A fogorvos köteles rendelési idejét a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, praxisjoggal rendelkező házi fogorvosokkal összehangoltan kialakítani (az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében).
11. A fogorvos a 27/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete szerint a körzetéhez rendelt nevelési és oktatási intézmények vonatkozásában teljesíti az iskola-egészségügyi ellátás keretében nyújtott iskolafogászati ellátást.
12. A fogorvos köteles a hozzá bejelentkezett személyeket megfelelő módon tájékoztatni arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére az Önkormányzat jogosult.
13. A fogorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.
14. A fogorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó biztosítottakat. A fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.
15. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a fogorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
16. A fogorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
a) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint,
b) az egészségnevelésben és egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
c) a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény által meghatározott beosztási rend szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel,
d) eljárni a szakma szabályai szerint halasztást nem tűrő esetekben,
e) mindaz, amit a jogszabály területi ellátást végző fogorvos számára kötelező jelleggel előír,
f) a hatályos jogszabályokban előírt szakmai továbbképzésen való részvétel.
17. A fogorvos feladatait a rendelőjében látja el.
18. A fogorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.
19. A fogorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét.
20. A fogorvos tervezett távolléte idejére gondoskodik helyettesítéséről, a működési engedélyében szereplő helyettesítési rendnek és személyi feltételeinek megfelelően. Helyettesítést csak olyan orvos láthat el, aki megfelel a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. A fogorvos köteles a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynek előzetesen bejelenteni azokat a távolléteket, amelyek tervezhetők, és a feladatellátást érintik (továbbképzés, szabadság, stb.), helyettesének megnevezésével. Akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) lehetőség szerint haladéktalanul köteles az Intézményt értesíteni és helyettesét megnevezni.
A helyettesítéssel összefüggésben felmerülő költségek a fogorvost terhelik. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 3. sz. mellékleteként a fogorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a fogorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.
21. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a körzethez tartozó betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. § (3) bekezdésének szabályozása alapján kerülhet sor, amennyiben
a) a helyettesített fogorvos a feladat-ellátási tevékenységét a saját maga által rendelkezésre bocsátott és használt rendelőben végzi, vagy
b) a helyettesített fogorvos a feladat-ellátási tevékenységét a saját eszközeivel is végzi, vagy
c) a helyettesítő és a helyettesített fogorvos működési engedély szerinti rendelési ideje a helyettesítés idején egybeesik.
22. A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakfelügyelő orvosai látják el.
23. A fogorvos részt vesz a fogorvosi ügyeleti szolgálatban a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja és a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint: részt vesz a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény által kötelezően szervezett ügyeleti szolgálatban, díjazás ellenében, az intézményvezetővel kötött közreműködői szerződés alapján. Az ügyeleti rendet az összes ügyeletben közreműködő orvos bevonásával, a kollegiális főorvos javaslata esetén azok figyelembevételével az intézményvezető hagyja jóvá. A közreműködő az ügyeleti rendet és az ügyeleti szabályzatban foglaltakat köteles betartani.
24. A fogorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat.
25. A fogorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében: a körzetében szakdolgozót köteles alkalmazni az egészségügyi hatósági működési engedélyének megfelelő létszámban és szakképzettséggel.
26. A fogorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap.
27. A fogorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról – a felmerülő költségek viselése mellett – gondoskodni.

IV. Vagyoni rendelkezések
28. Az Önkormányzat az egészségügyi ellátás érdekében – első alkalommal – a fogorvos részére térítés nélkül használatba adta az alábbi felszereléseket és berendezéseket:
– a rendelőben a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény által leltár szerint nyilvántartott felszereléseket és eszközöket,
– a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyakat.
A fogorvos köteles gondoskodni a használatába adott eszközök karbantartásáról, szükség szerinti javításáról, elhasználódás esetén azok pótlásáról, megfelelve a szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály előírásainak. A fogorvos költségén beszerzett műszerek, eszközök – az elhasználódás miatt az Önkormányzat által pótolt kézieszközök kivételével – a fogorvos tulajdonát képezik.
A fogorvosi szakmai anyagok beszerzéséről ugyancsak a fogorvos gondoskodik. A fogorvos köteles továbbá átadni az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai – az Önkormányzattól térítésmentesen átvett – eszközöket és felszereléseket a szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.
29. A fogorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimumfeltételek folyamatos meglétéről a fogorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon).
30. Az alapellátási körzethez tartozó ingó vagyon karbantartásának költségéhez az Önkormányzat anyagi hozzájárulást nyújt, melynek összege havi 20.000 Ft. A hozzájárulás összege a karbantartás díjának Fogorvos általi továbbszámlázása teljesítéseként kerül kifizetésre, féléves gyakorisággal.
31. Az alapellátási körzethez tartozó, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő nagy értékű tárgyi eszköznek a fogorvos általi beszerzéséhez az Önkormányzat pályázat útján hozzájárulást biztosít. A pályázat éves összegét az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelete határozza meg. A pályázat feltételeiről és elbírálásának szempontjairól, módjáról a Közgyűlés hoz határozatot.
32. Felek megállapítják, hogy ezen szerződés hatályba lépésének napjától a fogorvos biztosítja az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlant saját tulajdonú rendelő használata vagy ingatlan bérlete formájában. A fogorvosi szolgálat teljesítésének helye: ….. szám alatti fogorvosi rendelő. Fogorvos a rendelőt a szerződés hatálya alatt ellátási kötelezettsége céljaira térítésmentesen biztosítja. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a fogorvos az ingatlant bármely okból – 6 hónappal előre bejelentetten – nem biztosítja tovább az alapellátás számára, úgy az Önkormányzat a Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti épületben rendelkezésére álló helyiségben biztosítja a rendelőt a körzet ellátásához. / A fogorvos kijelenti, hogy nem vállalja az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az Önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni az Önkormányzat által használatra térítésmentesen biztosított 8200 Veszprém, …… szám alatti fogorvosi rendelőben. A rendelőhelyiség, várószoba és kiegészítő helyiségek közegészségügyi és a működést engedélyező hatósági előírásoknak megfelelő karbantartásáról az Önkormányzat gondoskodik.
(Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe.)
33. A rendelőre eső közüzemi díjat és költséget (fűtés, áram, telefon, víz, szennyvíz, szemét- és veszélyes hulladék szállítása stb.) teljes egészében a fogorvos viseli. A rendelő-helyiségek és váróhelyiségek takarításáról, fertőtlenítéséről a saját rendelési idejét követően a fogorvos maga gondoskodik.
Ugyancsak a fogorvos gondoskodik a védőruha, munkaruha és egyéb egészségügyi textíliák tisztíttatásáról, valamint a keletkező veszélyes hulladékoknak a vonatkozó jogszabály szerinti tárolásáról, gyűjtéséről és elszállításáról.

V. Önkormányzati ellenőrzés
34. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata.
35. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat a fogorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni.
36. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a fogorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött fogorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet.

VI. A szerződés megszüntetése
37. Felek a szerződést egyező akaratnyilvánítással megszüntethetik.
38. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapi felmondási idővel felmondja, ha
a) a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely okból elveszti.
39. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződés egyező akaratnyilvánítással történő megszüntetéséhez hozzájárul, ha a fogorvos nyugdíjjogosultságot szerzett és nyugdíjba vonulását megelőzően 6 (hat) hónappal nyugdíjba vonulási szándékát az Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti.
40. A fogorvos vállalja, hogy amennyiben praxisjogát elidegeníteni kívánja, akkor az elidegenítésre vonatkozó szerződés hatályba lépése előtt 45 nappal az elidegenítés szándékát az Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti. Ha a fogorvos az e pontban foglalt kötelezettségét megszegi, az Önkormányzatnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felel.
41. Ha a praxisjog visszavonására a fogorvosnak felróható okból kerül sor, akkor a szerződés határozott időtartam előtti megszűnésével az Önkormányzatnak okozott kárért a fogorvos a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik.
42. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek.

VII. Záró rendelkezések
43. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét.
44. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. Esetleges jogvitájuk esetére a hatáskörrel rendelkező veszprémi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
45. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a fogorvosnak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
46. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó a fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult.
47. Az Önkormányzat a fogorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben a fogorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit.
48. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
49. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete /2016. április 27./ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mely szerint a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Veszprém, 2022. …………….…. Veszprém, 2022. …………….….

…………………………………………. …………………………………………

Veszprém MJV Önkormányzata fogorvos
képviseli:
Porga Gyula polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………………
VMJV PH Pénzügyi Iroda vezető

2. melléklet

13. Közös körzet
2 Közterület neve/Veszprém Házszámtól Házszámig Intervallum Helyrajzi szám
3 Aradi Vértanúk utca Teljes
4 Barátság park Teljes
5 Csillag utca 20 24 Páros
6 Görgey Artúr utca Teljes
7 Jutasi út Teljes
8 Klapka György utca Teljes
9 Munkácsy Mihály utca Teljes
10 Táborállás park Teljes
11 Tátika utca Teljes
12 Vécsey Károly utca 3
13 Közterület neve/Litér
14 Béke utca Teljes
15 Hegyalja utca Teljes
16 Ifjúság útja Teljes
17 József Attila utca Teljes
18 Táncsics Mihály utca Teljes

Felnőtt fogorvosi körzet orvosa által ellátott óvoda:
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar utca 7/A

 • Listing ID: 11013
 • Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltétel
  - egészségügyi alkalmasság,
  - a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivációs levél,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • cégbírósági kivonat
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Fogorvosi pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Veszprém
 • Email: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu
 • Telefon: +36304960390
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 1.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.
 • Hirdető neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 11.