Pályázati felhívás fogorvosi praxis betöltésére - Pilis Város II. számú fogorvosi körzet (130096272)

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: VeresneMD / 32 megtekintés

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pilis Város Önkormányzat tartósan betöltetlen, II. számú fogorvosi körzetének betöltésére. A praxis területi ellátási kötelezettséggel jár, a rendelési idő heti 30 óra.

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2023. évi pályázati felhívásában szerepel a praxis, ezért kérelmet lehet benyújtani a tartósan betöltetlen fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására. A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A feladatellátás helye: Pilis Orvosi Rendelő, 2721 Pilis, Szent István park 1. Az fogorvosi rendelőt térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat, a helyiség rezsiköltségei a használati jogviszony kezdetétől a szerződő felet terhelik.

Ellátandó feladatok:
– fogorvosi tevékenység (a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint)
– területi ellátási kötelezettséggel
– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

Szerződés lehetséges formái:
– önkormányzati jogviszonyban
VAGY
– vállalkozási formában
VAGY
– gazdasági társaság formájában

Jelentkezési feltételek:
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság

Jelentkezéshez benyújtandó iratok:
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
• érvényes működési nyilvántartás igazolása
• egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
• pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

Jelentkezés benyújtásának határideje: 2023.09.15.
Jelentkezés: Pilis Város Önkormányzat (2721 Pilis, Kossuth L. út 47-49.)
Jelentkezés benyújtásának módja:
– postai úton
– személyesen
– elektronikus úton (hr@pilis.hu)

Jelentkezők meghallgatása: 2023.09.19-én 17 órától a Szociális és Esélyegyenlőségi Alapellátási Bizottság ülésén.
A pályázat elbírálása: 2023.09.28-án, a Képviselő-testületi ülésen.
A praxis betöltésének kezdeti időpontja: a meghallgatáson kerül egyeztetésre

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Veresné Monori Dóra szervezési és törvényességi referenstől a 06204090808-as telefonszámon, valamint a veresne.dora@pilis.hu levelezési címen.
A jelentkezés elutasítása esetén az Önkormányzatot indokolási kötelezettség nem terheli.

A pályázatban kérjük kifejteni:
• a praxist milyen jogviszonnyal kívánja betölteni
• betegellátást személyesen vagy a jelentkező által megbízott orvossal kívánja-e végezni
• az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozókra, azaz a jogszabályokban előírt szakképzettségű asszisztencia foglalkoztatását vállalja-e
• a jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép és műszer rendelkezésre állását, az ellátáshoz szükséges berendezési tárgyak rendelkezésre állását tudja-e biztosítani.
• az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott ellátásról a jogszabályban előírt dokumentálási kötelezettséghez az informatikai hátteret tudja-e biztosítani.
• az esetleges helyettesítést hogyan, és kivel tudja megszervezni

 • Listing ID: 11044
 • Megye: Pest
 • Város: Pilis
 • Email: veresne.dora@pilis.hu
 • Telefon: +36204090808
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4065
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete