Pályázati felhívás házi gyermekorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Veszprem / 59 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
házi gyermekorvosi feladat ellátására

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 1. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására 2024. január 1-től.

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/magánorvos) az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt 2024. január 1-től 5 év időtartamra.
A feladat a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Integrált Intézménnyel létesített egészségügyi szolgálati jogviszonyban is ellátható.

A munkavégzés helye: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 32. szám alatti orvosi rendelő. Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által ellátott feladat végzéséhez az orvosi rendelőt térítésmentesen használatba adja.

A házi gyermekorvos feladatköre:
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá mindaz, amit jogszabály számára előír, így különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet. A házi gyermekorvos köteles hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon legalább 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően. Amennyiben a házi gyermekorvos valamely praxisközösséghez csatlakozni kíván, hetente legalább 20 óra rendelési időt kell biztosítania, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a személyes ellátást végző orvos – a rá irányadó – öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
– egészségügyi alkalmasság,
– a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.

Finanszírozás és egyéb juttatások:
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetője a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A házi gyermekorvosi feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, házi gyermekorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a házi gyermekorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bér összegét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet határozza meg.

A pályázathoz csatolandó iratok:
• motivációs levél,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• cégbírósági kivonat,
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat”. megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájától
Lehoczki Monika irodavezető:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 30 496 0390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu

Jancsurák Éva egészségügyi referens:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 20 286 1078
E-mail: jancsurak.eva@gov.veszprem.hu

A 2023. december 11-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Pályázat mellékletei:
1. melléklet: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott hatályos feladat-ellátási szerződés
2. melléklet: Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet területi leírása

1. melléklet
Feladat-ellátási szerződés
az egészségügyi alapellátás területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetére

amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) képviseletében Porga Gyula polgármester – továbbiakban Önkormányzat –
másrészről
…………………….. (vállalkozás megnevezése és adatai) mint a feladatot ellátó vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – között a mai napon az alábbiak szerint:

I. A szerződés hatálya
1. Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő háziorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg.

2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenységet a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. § (1) bekezdés b/ pontja alapján a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban/tagsági viszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos útján folytatja. (önálló orvosi tevékenység). A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – eltérő rendelkezés hiányában – az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a háziorvos csak személyesen végezheti – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve.
A praxisjoggal rendelkező, a feladatot személyesen ellátó orvos neve, személyes adatai, diplomájának, szakképesítésének száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A jelen szerződésben a továbbiakban – eltérő rendelkezés hiányában – háziorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót kell érteni.

3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek a határát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 27/2021. (VI. 24.) rendelete tartalmazta. A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó rendelkezés 2023. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került. A jelen szerződés felek között az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet által meghatározott 10. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására jön létre, jelen szerződés mellékletében foglaltak szerint – tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2023. június 1-től hatályos rendelkezésére – a települési önkormányzatok körzethatárok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit addig kell alkalmazni, amíg a praxiskezelő az egészségügyi ellátási körzetet ki nem alakította.
4. A jelen szerződés határozott időre, 5 év időtartamra jön létre. A szerződés hatályba lépésének feltétele a II. fejezet 5. 6. és 7. pontban foglalt valamennyi okiratnak az Önkormányzat részére történő átadása az Önkormányzattal először szerződő háziorvos esetén. (Nem először szerződő háziorvos csak változás esetén köteles benyújtani új okiratot). A szerződés a feltétel teljesülése esetén az aláírását követő hónap 1. napján, jelen esetben ……….-én lép hatályba.

II. A háziorvosi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei

5. A Vállalkozó köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 2. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni.
6. A vállalkozó köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát az Önkormányzat részére megküldeni.
7. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó – mint a …….. sz. háziorvosi körzet működtetője – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: Finanszírozó) közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A Vállalkozó köteles a megkötött finanszírozási szerződés másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni.
8. A Vállalkozó a jelen szerződésben megállapított feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, háziorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a háziorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

III. A háziorvos szakmai kötelezettségei

9. A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja.
10. A háziorvos köteles hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon legalább 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően. A rendelések között legalább fél óra szünetet kell tartani, ha a rendelőben egymást váltva több orvos rendel.
A körzet azonosító száma…………, telephelye:………………………………………
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
A háziorvos köteles rendelési idejét a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, praxisjoggal rendelkező háziorvosokkal összehangoltan kialakítani (az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében).
11. A házi gyermekorvos a körzetéhez rendelt nevelési és oktatási intézmények vonatkozásában teljesíti az iskola-egészségügyi ellátás keretében nyújtott iskolaorvosi ellátást:…….
Az iskolaorvosi rendelés helye: ………………………
12. A házi gyermekorvos köteles a hozzá bejelentkezett személyeket megfelelő módon tájékoztatni arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére az Önkormányzat jogosult.
13. A Vállalkozó köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.
14. A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, továbbá a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat. A házi gyermekorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.
15. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
16. A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik továbbá mindaz, amit jogszabály számára előír, így különösen a házi gyermekorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet.
17. A házi gyermekorvos feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.
18. A házi gyermekorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.
19. A házi gyermekorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét.
20. A házi gyermekorvos tervezett távolléte idejére Vállalkozó gondoskodik helyettesítéséről, a működési engedélyében szereplő helyettesítési rendnek és személyi feltételeinek megfelelően. Helyettesítést csak olyan orvos láthat el, aki megfelel a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. A Vállalkozó köteles a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynek (továbbiakban: Intézmény) előzetesen bejelenteni azokat a távolléteket, amelyek tervezhetők és a feladatellátást érintik (továbbképzés, szabadság, stb.), helyettesének megnevezésével. Akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) lehetőség szerint haladéktalanul köteles az Intézményt értesíteni és helyettesét megnevezni.
A helyettesítéssel összefüggésben felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 3. sz. mellékleteként a Vállalkozó köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a Vállalkozó az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.
21. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a körzethez tartozó betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rend. 7.§ (3) bekezdés szabályozása alapján kerülhet sor, amennyiben a helyettesítő és a helyettesített háziorvos működési engedély szerinti rendelési ideje a helyettesítés idején egybeesik.
22. A házi gyermekorvosi tevékenység minőségbiztosítása a Vállalkozó feladata. A házi gyermekorvos tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakfelügyelő orvosai látják el.
23. A házi gyermekorvos a Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének 101/2014. (IV. 24.) határozata alapján a részére kiadott polgármesteri nyilatkozat visszavonásáig – amíg az Önkormányzat külső szolgáltatóval, vagy más módon biztosítja az ügyeleti szolgáltatást – mentesül a központi ügyelet sürgősségi betegellátásában való orvosi feladatellátás kötelezettsége alól. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCCIII. törvény 6/A. §-a kimondja az állami mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.
A törvény 22. §-a alapján a Módtv.-vel megállapított 6/A. §-ban foglaltakat 2024. február 29-ig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A miniszternek a közleményében meg nem jelölt alapellátási körzetek tekintetében, valamint a közleményben megjelent területen a zárónapig az ellátás szervezése a települési önkormányzat feladata. Budapest területe kivételével 2023. január 1-jétől 2024. február 29-ig a települési önkormányzat az ellátásra legfeljebb a zárónapig tartó hatállyal köthet szerződést vagy megállapodást. A települési önkormányzat az ellátásra kizárólag olyan szerződést vagy megállapodást köthet, amely a részéről egyoldalúan, legfeljebb 30 napos hatállyal felmondható.
Az Önkormányzat 2023. december 31-ig rendelkezik az ügyelet ellátására hatályos szerződéssel. Amennyiben ezen szerződés bármely okból megszűnik és a feladatellátásra újabb szerződést az Önkormányzat nem tud kötni, Vállalkozó az alábbiak szerint köteles az ügyeleti ellátásban részt venni:
a) az ügyeleti szakmakód alapján végzett munka óradíja 2019. évben 5.000 Ft, amely a szerződés hatályának további éveiben az előző évre megállapított inflációs mutató mértékével növekszik.
Amennyiben a háziorvos a 2003. évi LXXXIV. törvényben meghatározott munkaidőkorlát alapján az ügyeleti feladatellátása miatt másnap helyettes biztosítására kényszerül, az óradíja 50 %-kal növekszik.
b) tárgyi feltételként a felek irányadónak tekintik a Veszprém Cserhát ltp. 1. alatt 2014. május előtt működő ügyeleti tárgyi feltételrendszert. Az Önkormányzat vállalja, hogy ezzel megegyező, nem kedvezőtlenebb ügyeleti feltétel-rendszert biztosít, a felek folyamatos egyeztetése mellett.
24. A házi gyermekorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat.
25. A Vállalkozó köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében:
26. A házi gyermekorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap.
27. A Vállalkozó köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról – a felmerülő költségek viselése mellett – gondoskodni.

IV. Vagyoni rendelkezések

28. Az Önkormányzat az egészségügyi ellátás érdekében – első alkalommal – a Vállalkozó részére térítés nélkül használatba adja/adta az alábbi felszereléseket és berendezéseket:
– a rendelőben az Intézmény által leltár szerint nyilvántartott felszereléseket és eszközöket,
– a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyakat.
A Vállalkozó köteles gondoskodni a használatába adott eszközök karbantartásáról, szükség szerinti javításáról, elhasználódás esetén azok pótlásáról, megfelelve a szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály előírásainak. A házi gyermekorvos költségén beszerzett műszerek, eszközök a Vállalkozó tulajdonát képezik.
Az orvosi szakmai anyagok beszerzéséről ugyancsak a Vállalkozó gondoskodik. A Vállalkozó köteles továbbá átadni az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai – az Önkormányzattól térítésmentesen átvett – eszközöket és felszereléseket a szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.
29. A házi gyermekorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimumfeltételek folyamatos meglétéről a Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon).
30. A Vállalkozó kijelenti, hogy nem vállalja az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni az Önkormányzat által használatra térítésmentesen biztosított ……………………………. szám alatti házi gyermekorvosi rendelőben. A rendelőhelyiség, várószoba és kiegészítő helyiségek közegészségügyi és a működést engedélyező hatósági előírásoknak megfelelő karbantartásáról az Önkormányzat gondoskodik. Az Önkormányzat által biztosított rendelőben kizárólag a jelen feladat-ellátási szerződés tárgyát képező tevékenység folytatható térítésmentesen.
31. A rendelőre eső közüzemi költségek közül a fűtés éves költségének 150.000 Ft feletti összegét az Önkormányzat támogatásként átvállalja. Minden további közüzemi díjat és költséget (áram, telefon, internet, víz, szennyvíz, szemét- és veszélyes hulladék szállítása, a betegadat és betegforgalom informatikai programjának beszerzése, működtetése, stb.) teljes egészében a Vállalkozó viseli. A rendelő-helyiségek és váróhelyiségek takarításáról, fertőtlenítéséről a saját rendelési idejét követően a Vállalkozó maga gondoskodik.
Ugyancsak a Vállalkozó gondoskodik a védőruha, munkaruha és egyéb egészségügyi textíliák tisztíttatásáról, valamint a keletkező veszélyes hulladékoknak a vonatkozó jogszabály szerinti tárolásáról, gyűjtéséről és elszállításáról. Az ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás és a riasztó rendszer működésének költségét a tulajdonos viseli.

V. Önkormányzati ellenőrzés

32. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata.
33. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat a házi gyermekorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni.
34. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a házi gyermekorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött Vállalkozó működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet.

VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése

35. Megszűnik a szerződés, ha:
a) a házi gyermekorvos meghal,
b) a házi gyermekorvos praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, stb.)
c) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásra kerül,
d) a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg,
e) a Vállalkozó finanszírozási szerződése bármilyen okból megszűnik,
f) az Önkormányzatnak az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező közfeladata a házi gyermekorvosi alapellátás vonatkozásában – jogszabály-változás következtében – megszűnik.
36. Felek a szerződést egyező akaratnyilvánítással megszüntethetik.
37. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapi felmondási idővel felmondja, ha a Vállalkozó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, továbbá ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
38. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződés egyező akaratnyilvánítással történő megszüntetéséhez hozzájárul, ha a házi gyermekorvos nyugdíjjogosultságot szerzett és nyugdíjba vonulását megelőzően 6 (hat) hónappal nyugdíjba vonulási szándékát az Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti.
39. A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a házi gyermekorvos a praxisjogát elidegeníteni kívánja, akkor az elidegenítésre vonatkozó szerződés hatálybalépése előtt 6 (hat) hónappal az elidegenítés szándékát az Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti. Ha a Vállalkozó az e pontban foglalt kötelezettségét megszegi, az Önkormányzatnak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint felel.
40. Ha a praxisjog visszavonására a házi gyermekorvosnak felróható okból kerül sor, akkor a szerződés határozott időtartam előtti megszűnésével az Önkormányzatnak okozott kárért a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik.
41. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek.
VII. Záró rendelkezések

42. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét.
43. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. Esetleges jogvitájuk esetére a hatáskörrel rendelkező veszprémi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
44. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a Vállalkozónak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
45. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó a házi gyermekorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult.
46. Az Önkormányzat a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben a Vállalkozó viseli tevékenysége anyagi következményeit, kivéve az ingatlan tulajdonosi kötelezettséggel összefüggő káresemény esetén.
47. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók.

Veszprém, …………

Veszprém MJV Önkormányzata Vállalkozó / háziorvos

Pénzügyi ellenjegyzés, kelt: ………..

VMJV PH Pénzügyi Iroda vezető

2. melléklet
Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet területi leírása

A B C D E
1. Közterület neve/magánút Veszprém Házszámtól Házszámig Intervallum Helyrajzi szám
2. Alsóharaszt utca Teljes
3. Alsó-újsor Teljes
4. Bosnyákárok utca Teljes
5. Eplény vasútállomás Teljes
6. Eresztvényi utca Teljes
7. Faiskola utca Teljes
8. Felső-újsor Teljes
9. Forrás utca Teljes
10. Füzesi út Teljes
11. Gyökeres utca Teljes
12. Hajmáskéri utca Teljes
13. Halastói út Teljes
14. Hamuház utca Teljes
15. Haraszt utca Teljes
16. Kastély utca Teljes
17. Kastélykert Teljes
18. Kálvária utca Teljes
19. Káposztáskert Teljes
20. Kerti utca Teljes
21. Kincsási utca Teljes
22. Kisvölgyi utca Teljes
23. Kolostor utca Teljes
24. Kövesdombi utca Teljes
25. Középhát utca Teljes
26. Magyali utca Teljes
27. Mikládi utca Teljes
28. Német utca Teljes
29. Pásztor utca Teljes
30. Pogánytelki utca Teljes
31. Posta utca Teljes
32. Prépost utca Teljes
33. Répavölgy utca Teljes
34. Sóskaárok utca Teljes
35. Szőlőhegy utca Teljes
36. Tikhegyi út Teljes
37. Torzsa utca Teljes
38. Újkuti út Teljes
39. Vadász utca Teljes
40. Vakcsai utca Teljes
41. Vizi utca Teljes
42. Zirci utca Teljes

Iskolaorvosi ellátás a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi utca 24.) tanulói részére.

 • Listing ID: 11008
 • Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság
  - büntetlen előélet
  - cselekvőképesség
  - a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés
  - egészségügyi alkalmasság
  - a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivációs levél,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • cégbírósági kivonat,
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat”. megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Veszprém
 • Email: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu
 • Telefon: +36 30 496 0390
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.
 • Hirdető neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 11.