Pályázati felhívás Hernádkércs háziorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Hernadkercs / 22 megtekintés

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Hernádkércs háziorvosi körzetének ellátására, amely Felsődobsza, Hernádkércs, Nagykinizs. Szentistvánbaksa községek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet ellátási módja: vállalkozási forma. A háziorvosi körzet vonatkozásában az ellátandó terület állandó lakosságszáma: 1849 fő. (2021.01.01.)
Munkavégzés helye: Hernádkércs háziorvosi rendelő
Felsődobsza háziorvosi rendelő
Nagykinizs háziorvosi rendelő
A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, legkorábban 2022. január 1. napjától.
Feladatellátás finanszírozása: a feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján, valamint a felek között megkötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Hernádkércs, Felsődobsza, Nagykinizs és Szentistvánbaksa települések polgármesterei hallgatják meg, a pályázatok elbírálásáról a 4 település Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:

• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzatok térítésmentesen a háziorvos rendelkezésére bocsátják a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzatok átvállalják az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíjat, az áramdíjat a takarítást.
• A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
• A praxis több mint 1 éve betöltetlen, igénybe vehető a letelepedési támogatás.
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kozma István polgármesternél a 06 (20) 669-3374 telefonszámon, vagy személyesen.

 • Listing ID: 3069
 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  • büntetlen előélet és cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata,
  • nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • egészségügyi alkalmassági igazolás,
  • érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
  • a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  • hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati eljárás során a személyes adatainak megismeréséhez.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címre: Kozma István polgármester, Hernádkércs Község Önkormányzata 3846 Hernádkércs, Kossuth utca 72. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat háziorvosi körzet ellátására”.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Hernádkércs
 • Email: hernadkercsonkormanyzat@gmail.com
 • Telefon: 06-46-474-291
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1849
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.10.29. 12.00 óra
 • Hirdető neve: Hernádkércs Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.10.