Pályázati felhívás ifjúságorvosi feladat ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Veszprem / 48 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ifjúságorvosi feladat ellátására

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó oktatási intézményekben, ifjúságorvosi feladatok ellátására 2024. január 1-től.

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/ magánorvos) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2024. január 1-től 5 év időtartamra.
A feladat a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Integrált Intézménnyel létesített egészségügyi szolgálati jogviszonyban is ellátható.

A munkavégzés helye: a 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó oktatási intézmények orvosi rendelői. Az Önkormányzat az ifjúságorvos által ellátott feladat végzéséhez térítés nélkül – a védőnővel közös – használatba adja a nevelési-oktatási intézményekben kialakított ifjúságorvosi rendelőt, helyiséget.

A rendelők helye és címe:
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola
8200 Veszprém, Szeglethy György utca 6.

Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse utca 1.

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum
8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

Az ifjúságorvos feladatköre:
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az ifjúságorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet tartalmaz. Köteles munkanapokon átlagosan 6 órát, összesen heti 30 órát az ifjúságorvosi rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően, köteles a körzethez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti rendszerességgel rendelni.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a személyes ellátást végző orvos – a rá irányadó – öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
– az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában előírt – lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező – háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi képesítés,
– egészségügyi alkalmasság,
– a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.
Előny: iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

Finanszírozás és egyéb juttatások:
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúságorvos – mint a 3. sz. ifjúságorvosi körzet működtetője – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az ifjúságorvos a feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, ifjúságorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és az ifjúságorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bér összegét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Önkormányzat az ifjúságorvos részére belvárosi szolgálati lakást biztosít határozott időre – 5 évre – de legfeljebb a feladat-ellátás időtartamára.

A pályázathoz csatolandó iratok:
• motivációs levél,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• cégbírósági kivonat
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Ifjúságorvosi pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájától
Lehoczki Monika irodavezető:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 30 496 0390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu

Jancsurák Éva egészségügyi referens:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 20 286 1078
E-mail: jancsurak.eva@gov.veszprem.hu

A pályázatok 2023. december 11-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Pályázat mellékletei:
1. számú melléklet: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott hatályos feladat-ellátási szerződés
2. számú melléklet: A 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó intézmények leírása 
1. melléklet

Feladat-ellátási szerződés
az egészségügyi alapellátás ifjúság-orvosi körzetére

amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) képviseletében Porga Gyula polgármester – továbbiakban Önkormányzat –
másrészről
…………………….. (név, lakcím) – továbbiakban iskolaorvos – között a mai napon az alábbiak szerint:

I. A szerződés hatálya
1. Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben (Ier.) foglaltak szerint az iskola-egészségügyi ellátás orvosi feladatainak hatékony ellátása érdekében kötik meg.
2. Az iskolaorvos a tevékenységét a magánorvosként végzi.
2./GAZDÁLKODÓ SZERVEZET Az iskolaorvos a tevékenységét gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél az iskolaorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – eltérő rendelkezés hiányában – az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében nyújtható önálló orvosi tevékenységet az iskolaorvos csak személyesen végezheti – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban – eltérő rendelkezés hiányában – iskolaorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell.
(Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe. )
3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek a határát Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 27/2021. (VI. 24.) rendelete tartalmazta. A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó rendelkezés 2023. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre került. A jelen szerződés felek között az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet által meghatározott 3. számú ifjúságorvosi körzet ellátására jön létre, jelen szerződés mellékletében foglaltak szerint – tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2023. június 1-től hatályos rendelkezésére – a települési önkormányzatok körzethatárok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit addig kell alkalmazni, amíg a praxiskezelő az egészségügyi ellátási körzetet ki nem alakította.
4. A jelen szerződés határozott időre, 5 év időtartamra jön létre. A szerződés hatályba lépésének feltétele a II. fejezet 5. és 6. pontban foglalt valamennyi okiratnak az Önkormányzat részére történő átadása. A szerződés az aláírását és a feltétel teljesülését követő hónap 1. napján lép hatályba.

II. Az iskola-egészségügyi ellátás hatósági és alkalmassági feltételei
5. Az iskolaorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát az Önkormányzat részére megküldeni.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az iskolaorvos – mint a 3. sz. ifjúságorvosi körzet működtetője – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (finanszírozó) közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az iskolaorvos köteles a megkötött finanszírozási szerződés másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni.
7. Az iskolaorvos a jelen szerződésben megállapított feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, iskolaorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és az iskolaorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

III. Az iskolaorvos szakmai kötelezettségei
8. Az iskolaorvos személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és korai felismerése és gyógyítása valamint az egészségfejlesztés céljából. Az iskolaorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja.
9. Az iskolaorvos köteles a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27. § (3) bekezdésében meghatározott tanítási év minden tanítási napján és – az iskolai munkatervnek megfelelően az igazgatóval történő előzetes egyeztetés alapján – a tanítás nélküli munkanapokon, tanítási hetenként 30 órát a körzethez tartozó iskolaorvosi rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, és köteles a körzethez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti rendszerességgel rendelni. Az iskolaorvos munkavégzésének időtartama heti 40 óra, mely rendelési időből és készenléti időből áll.

A körzet azonosító száma: …………, telephelye:………………………………………
A rendelők helye és címe: ………………………..
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
10. Az iskolaorvos köteles a körzetéhez tartozó intézményeket megfelelő módon tájékoztatni arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére az Önkormányzat jogosult.
11. Az iskolaorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a rendelőben vagy a váróhelyiségben feltüntetni.
12. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az iskolaorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet tartalmaz.
13. Az iskolaorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
a) életkornak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére vonatkozó, valamint teljes körű fizikális szűrővizsgálat,
b) az életkornak megfelelő fejlődésre vonatkozó vizsgálatok,
c) a környezeti tényezők rizikófaktorainak feltárása és az általuk indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok, tevékenységek,
d) részvétel az iskolai egészségfejlesztésben,
e) az egészségügyi, szociális, mentális problémákkal élő, hátrányos helyzetű tanulók kiemelt gondozása, megfelelő iskolai körülmények, életvitel kialakításában történő segítségnyújtás, pályaválasztásuk segítése,
f) a tanulók szakmai alkalmasságának orvosi vizsgálata,
g) a fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos feladatok, az iskolai életkorhoz kötött és önkéntesen igénybe vehető kampányoltások elvégzése,
h) együttműködés a köznevelés szereplőivel, szülőkkel, az alapellátás más szereplőivel, család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében.

14. Az iskolaorvos feladatait a rendelőjében látja el. Az Önkormányzat az iskolaorvos által ellátott feladat végzéséhez térítés nélkül – a védőnővel közös – használatba adja a nevelési-oktatási intézményekben kialakított iskola-orvosi rendelőt, helyiséget. Továbbá térítésmentesen használatba adja a rendelő felszerelési tárgyait mint a működés tárgyi feltételeit az Ier. 1. melléklete által előírt minimumfeltételek szerint, azonban a további pótlásukról, az eszközök karbantartásáról és javíttatásáról saját költségére az egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni.
15. Az iskolaorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a nevelési-oktatási intézmény tanulói egészségének megóvása érdekében szükséges.
16. Az iskolaorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét.
17. Az iskolaorvos tervezett távolléte idejére gondoskodik helyettesítéséről, a működési engedélyében szereplő helyettesítési rendnek és személyi feltételeinek megfelelően. Helyettesítést csak olyan orvos láthat el, aki megfelel a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. Az iskolaorvos köteles a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynek előzetesen bejelenteni azokat a távolléteket, amelyek tervezhetők és a feladatellátást érintik (továbbképzés, szabadság, stb.), helyettesének megnevezésével. Akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) lehetőség szerint haladéktalanul köteles az Intézményt értesíteni és helyettesét megnevezni.
A helyettesítéssel összefüggésben felmerülő költségek az iskolaorvost terhelik. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként az iskolaorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt az iskolaorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.
18. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a körzethez tartozó betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre az iskolaorvos működési engedélyében meghatározott feltételekkel és módon kerülhet sor.
19. Az iskolaorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. Az iskolaorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv szakfelügyelő orvosai látják el.
20. Az iskolaorvos részt vehet az alapellátási ügyelet egészségügyi szolgáltatója által szervezett ügyeleti szolgálatban, díjazás ellenében, a szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés alapján.
21. Az iskolaorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat.
22. Az iskolaorvos az iskola-egészségügyi ellátást a védőnővel közösen és együttműködve szolgáltatja. A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.
23. Az iskolaorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap.

IV. Vagyoni rendelkezések
24. Az Ier. 1. melléklete szerinti orvosi rendelőt az ellátott nevelési-oktatási intézmény biztosítja. Az iskolaorvos köteles gondoskodni a használatába adott eszközök karbantartásáról, szükség szerinti javításáról, elhasználódás esetén azok pótlásáról, megfelelve a szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály előírásainak. Az iskolaorvos költségén beszerzett műszerek, eszközök – az elhasználódás miatt pótolt eszközök kivételével – a saját tulajdonát képezik.
Az iskolaorvos köteles átadni az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai eszközöket és felszereléseket a körzetet ellátó azon orvosnak, aki a körzetben feladat-ellátási szerződés alapján őt követi.
25. Az iskolaorvos körzetéhez tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimumfeltételek folyamatos meglétéről az orvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon).
26. Az iskolaorvosi rendelő közüzemi díjait és költségeit (áram, telefon, víz, szennyvíz, szemét szállítása stb.) az érintett nevelési-oktatási intézmény viseli. A rendelő-helyiségek és váróhelyiségek takarításáról, fertőtlenítéséről a rendelés idejét követően a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik.
Az iskolaorvos gondoskodik a védőruha, munkaruha és egyéb egészségügyi textíliák tisztíttatásáról, valamint a keletkező veszélyes hulladékoknak a vonatkozó jogszabály szerinti tárolásáról, gyűjtéséről és elszállításáról.

V. Önkormányzati ellenőrzés
27. A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata.
28. Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat az iskolaorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni.
29. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak az iskolaorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött iskolaorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet.

VI. A szerződés megszűnése és megszüntetése
30. Megszűnik a szerződés, ha:
a) az iskolaorvos meghal,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásra kerül,
c) az iskola finanszírozási szerződése bármilyen okból megszűnik,
d) az iskolaorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
e) az Önkormányzatnak az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező közfeladata az iskola-egészségügyi alapellátás vonatkozásában – jogszabály-változás következtében – megszűnik.
31. Felek a szerződést egyező akaratnyilvánítással megszüntethetik.
32. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapi felmondási idővel felmondja, ha az iskolaorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.
33. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződés egyező akaratnyilvánítással történő megszüntetéséhez hozzájárul, ha az iskolaorvos nyugdíjjogosultságot szerzett és nyugdíjba vonulását megelőzően 6 (hat) hónappal nyugdíjba vonulási szándékát az Önkormányzat képviselőjének írásban bejelenti.
34. A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek.

VII. Záró rendelkezések
35. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét.
36. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. Esetleges jogvitájuk esetére a hatáskörrel rendelkező veszprémi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
37. Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni az iskolaorvosnak, mely a jelen szerződés szerinti ellátási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
38. A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó az iskolaorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult.
39. Az Önkormányzat az iskolaorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben az iskolaorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit.
40. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók.

Veszprém, …………

………………………………………….. ……………………………………………………
Veszprém MJV Önkormányzata Iskolaorvos
képviseletében

2. melléklet

A 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó intézmények leírása

1. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola
8200 Veszprém, Szeglethy György utca 6.

2. Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse utca 1.

3. Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum
8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

 • Listing ID: 11012
 • Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
  - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában előírt - lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi képesítés,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivációs levél,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • cégbírósági kivonat
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Ifjúságorvosi pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Veszprém
 • Email: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu
 • Telefon: +36304960390
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.
 • Hirdető neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 11.