Pályázati felhívás Ráckeve VI. számú házi gyermekorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására (praxisjog betöltésére) LAKHATÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Turcsán Ágnes / 33 megtekintés

A háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 9/2002.(VI.24.) Önkormányzati Rendelet 1. függelékében meghatározott VI. számú területi ellátási kötelezettségű, házi gyermekorvosi körzet. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi ellátás az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. szám alatt található rendelő

 • Listing ID: 3327
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvosi szakképesítés)
  2. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
  3. büntetlen előélet, cselekvőképesség
  4. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  5. egészségügyi alkalmasság
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság
  7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló dokumentum,
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
  - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
  - illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  - Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot,
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: Benyújtás módja: email útján, Ráckeve Város Polgármesterének címezve. Email cím: polgarmester@rackeve.hu. Tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére"
 • Megye: Pest
 • Város: Ráckeve
 • Email: aljegyzo@rackeve.hu
 • Telefon: 06-70-375-9641
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 812
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: szerződés megkötésével azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Ráckeve Város Önkormányzata