Pályázati felhívás Sárrétudvari I. sz. vegyes háziorvosi körzetének helyettesítésére

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: SUDVARI / 53 megtekintés

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sárrétudvari 1. számú vegyes háziorvosi körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, háziorvosi alapellátási, iskolaegészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok helyettesítésének ellátására 2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• vállalkozói formában történő helyettesítés, vagy határozott idejű, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő háziorvosi tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. (hétfő) 24.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata részére címezve (4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.) vagy elektronikus úton az onko4171@t-online.hu e-mail címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását követően.

Az elbírálás határideje: 2022. augusztus 25.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A feladat-ellátás kezdő időpontja: A megbízási/helyettesítési szerződés megkötését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal, legkésőbb 2022. szeptember 1. napja.
A nyertes pályázóval az önkormányzat 2022. december 31. napjáig határozott idejű megbízási/helyettesítési szerződést köt.

Egyéb tudnivalók:
A praxisjog 2022. december 31. napjáig az IUR-MED 2012 Egészségügyi Szolgáltató Kft. tulajdonában van. Az 1. számú háziorvosi vegyes körzetben a rendelés ideje a fenti időszakban heti 7,5 óra, az iskolaegészségügyi feladatok heti 2 óra. A körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni köteles a körzetéhez tartozó csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellátásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi feltételek (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.

Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll.

Háziorvosi rendelő címe: 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 85.
Ellátandó lakosságszám 1522 fő.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Kiss Tibor polgármesternél a 06 (54) 474-001-es telefonszámon, vagy személyesen 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.

 • Listing ID: 4851
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Sárrétudvari
 • Email: onko4171@t-online.hu
 • Telefon: 54/474-001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1522
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata