Pályázati felhívás Veszprém 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására BELVÁROSI SZOLGÁLATI LAKÁS biztosításával

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Viktória Szabó-Fülöp / 146 megtekintés

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 1. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására 2024. július 1-től.

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/magánorvos) az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt 2024. július 1-től 5 év időtartamra.
A feladat a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménnyel létesített egészségügyi szolgálati jogviszonyban is ellátható.

A munkavégzés helye: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 34. szám alatti orvosi rendelő. Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által ellátott feladat végzéséhez az orvosi rendelőt térítésmentesen használatba adja.

A házi gyermekorvos feladatköre:
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá mindaz, amit jogszabály számára előír, így különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet. A házi gyermekorvos köteles hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon legalább 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően. Amennyiben a házi gyermekorvos valamely praxisközösséghez csatlakozni kíván, hetente legalább 20 óra rendelési időt kell biztosítania, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.

Finanszírozás és egyéb juttatások:
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetője a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A házi gyermekorvosi feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, házi gyermekorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és a házi gyermekorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti.

Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bér összegét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Önkormányzat a házi gyermekorvos részére belvárosi szolgálati lakást biztosít határozott időre – 5 évre – de legfeljebb a feladat-ellátás időtartamára.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájától
Lehoczki Monika irodavezető:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 30 496 0390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu

Szabó-Fülöp Viktória egészségügyi referens:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 20 213 2894
E-mail: fulop.viktoria@gov.veszprem.hu

 • Listing ID: 12783
 • Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött életkora,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivációs levél,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • cégbírósági kivonat
  • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat”. megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Veszprém
 • Email: fulop.viktoria@gov.veszprem.hu
 • Telefon: +36 20 213 2894
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.
 • Hirdető neve: Veszprém MJV PH Közjóléti Irodája
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 10.