Pécel háziorvost keres új körzet létesítése miatt

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: d.nagyne / 44 megtekintés

Ellátandó feladatok:
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete szerinti 6. számú háziorvosi körzetben 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása, vállalkozási formában.
A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet 2022. szeptember 1. napjától jön létre.
A munkavégzés helye: 2119 Pécel, Petőfi utca 1. (2295/1 hrsz.)
A feladat-ellátási szerződés időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól, melyet a szerződő felek, annak lejárata előtt meghosszabbíthatnak. A feladat legkorábban 2022. szeptember 1. napjától látható el.
Díjazás és juttatások:
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A háziorvosi körzet új körzetként kerül létrehozásra, praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
– A feladatellátásra új, a jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételekkel rendelkező, Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló rendelőhelyiség áll rendelkezésre. A praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, szemétszállítás), a takarítást (ideértve az orvosi textíliák mosatását is), a rágcsálóirtást, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a pályázó viseli a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.
– A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján munkanapokon 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában.

A pályázat benyújtásának helye, módja:
Postai úton, a pályázatnak Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.). Személyesen: Péceli Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással (2119 Pécel, Kossuth tér 1. fszt). A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/591/2022., valamint az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi pályázat 6. számú körzet”.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. május 20. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 06/2866 2025-ös telefonszámon, vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján, D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referenstől (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).
Pályázati feltételek (a feladatot személyesen ellátó orvos esetében):
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve letelepedett státusz,
– egészségügyi alkalmasság,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti szakképesítés megléte, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
– egyéni vállalkozói vagy gazdasági társasági formában való működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,
1.2. motivációs levél,
1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,
1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
1.6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
1.7. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
1.8. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
1.9. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti
és
2. a) gazdasági társaság pályázó esetén:
alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy
b) egyéni vállalkozó esetén:
egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.

 • Listing ID: 4074
 • Megye: Pest
 • Város: Pécel
 • Email: d.nagyne@pecel.hu
 • Telefon: 06 28 66 2025
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2.434
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • Ár: új háziorvosi körzet, a praxisjog ingyenesen megszerezhető
 • Hirdető neve: Pécel Város Önkormányzata