Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sárrétudvari 1. számú vegyes háziorvosi körzetében, területi ellátási kötelezettséggel, há-ziorvosi alapellátási, iskolaegészségügyi ellátási, csecsemő és kisgyermek tanácsadási fel-adatok ellátására 2024. július 1. napjától határozatlan időtartamra.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: SUDVARI / 48 megtekintés

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-gával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végre-hajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyer-mekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képe-sítési előírásoknak való megfelelés,
• vállalkozói formában történő feladatellátás, vagy határozatlan idejű, az egészségügyi tevé-kenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogvi-szony keretében meghatározottak szerint végzendő háziorvosi tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén, 30 napnál nem régebbi, alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pá-lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alka-lommal van lehetőség.
A pályázat benyújtásának/postára adásának határideje: 2024. április 22. (hétfő) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton, egy példányban Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata részére címezve (4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.) vagy elektronikus úton az onko4171@t-online.hu e-mail címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testület dönt a pályázók meghallgatását követő-en.

Az elbírálás határideje: 2024. április 25.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-nítsa.

A feladat-ellátás kezdő időpontja: A megbízási szerződés megkötését a Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azon-nal, legkésőbb 2024. július 1. napja.

A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű megbízási/munkaszerződést köt.

Egyéb tudnivalók:
Az 1. számú háziorvosi vegyes körzetben a munkaidő a fenti időszakban heti 40 óra, az iskola-egészségügyi feladatok heti 2 óra. A körzetben a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül gondoskodni köteles a körzetéhez tartozó csecsemő és kisgyermek tanácsadási feladatok ellá-tásáról is. Ügyeleti ellátási kötelezettség nincs. A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkor-mányzat tulajdonában van. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében fel-sorolt tárgyi feltételek (minimum eszközök) rendelkezésre állnak.

Igény esetén szolgálati lakás rendelkezésre áll.

Háziorvosi rendelő címe: 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 85.
Ellátandó lakosságszám 1522 fő.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: Kiss Tibor polgármesternél a 06 (54) 474-001-es telefonszámon, vagy személyesen 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 72.

 • Listing ID: 14703
 • Megye: Hajdú-Bihar
 • Város: Sárrétudvari
 • Email: onko4171@t-online.hu
 • Telefon: 06709491706
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1522 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata