Szécsény I. sz. háziorvosi körzet 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hét. Hirdető: lazsan58 / 23 megtekintés

Szécsény I. sz. háziorvosi körzet ellátása vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében. Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadók.
A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. A Pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásáról. Az önkormányzat fenntartja a jogot hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.
Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani. A praxisjog felett Szécsény Város Önkormányzata rendelkezik. A körzet tartósan betöltetlen. Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételit rögzítik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a
06-32-370-199 -os telefonszámon.

 • Listing ID: 3192
 • Pályázati feltételek: Egyetem, A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak
  B kategóriás jogosítvány,
  büntetlen előéletű,
  magyar állampolgárság,
  Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  egészségügyi alkalmasság igazolása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz
  motivációs levél
  iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
  egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  Feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén: vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (táras vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  igazolás működési jog engedélyezési engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
  Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6340-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.
  Elektronikus úton: Stayer László polgármester részére a pm.szecseny@globonet.hu
  Személyesen: Stayer László polgármester Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
 • Megye: Nógrád
 • Város: Szécsény
 • Email: pm.szecseny@globonet.hu
 • Telefon: 06-32-370-199
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 836
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.03.01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.12.31.
 • Hirdető neve: Szécsény Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022.01.31.