Szentmártonkáta II. számú háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátása

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szentmartonkata Nagykozseg Onkormanyzata / 50 megtekintés

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletében meghatározott Szentmártonkáta II. számú háziorvosi körzetben
– határozott időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés keretében vállalkozási formában
vagy
– határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony keretében
heti 40 órában háziorvosi feladatok ellátása.
Ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor: 1.273 fő
A munkavégzés helye: 2254 Szentmártonkáta, Bacsó Béla u. 105.
A feladatellátás időtartama:
A feladat vállalkozási formában történő ellátása esetén a feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól, melyet a szerződő felek, annak lejárata előtt meghosszabbíthatnak.
A feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a jogviszony határozatlan időre jön létre, heti 40 órában.
Díjazás és juttatások:
– Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet,
– egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény,
valamint a felek megállapodása az irányadó, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 8/2021. (X.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon szolgálati lakás igényelhető.
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
– A feladatellátásra a jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételekkel rendelkező Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló rendelőhelyiség áll rendelkezésre.
-A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén a praxis működtetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (úgymint víz, csatorna, gáz, villanyáram, szemétszállítás), a takarítást (ideértve az orvosi textíliák mosatását is), a rágcsálóirtást, az egészségügyi veszélyes hulladék tárolását és elszállítását a pályázó viseli a rendelés céljára igénybe vett épületrész mérete arányában.
– A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról jelenleg Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában. (A jogszabályi változások ezt módosíthatják.)
– A pályázó jogosult igénybe venni a Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló szolgálati lakást, a vonatkozó rendeletben meghatározott bérleti díj ellenében.

 • Listing ID: 10873
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
  2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis – megállapodás alapján - közalkalmazotti vagy vállalkozói formában történő működtetése,
  Pályázatot nyújthatnak be:
  - háziorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok,
  - pályakezdő háziorvosok, akik a rezidensképzés 28. hónapját követő záróvizsgát letették,
  - háziorvosi szakképesítéssel nem rendelkező orvosok, akik vállalják, hogy 5 éven belül a háziorvosi szakvizsgát leteszik.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a feladatot személyesen ellátó orvos vonatkozásában:
  1.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz,
  1.2. motivációs levél,
  1.3. iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító iratok másolata,
  1.4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  1.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  1.6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  1.7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  1.8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  1.9. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  1.10. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  1.11. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
  1.12. nyilatkozat a praxis betöltési módjáról (jogviszony megjelölése),
  1.13. nyilatkozat a praxis betöltésének kezdő időpontjáról,
  1.14. a feladat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátása esetén a bérigény megjelölése, valamint nyilatkozat a lakhatással kapcsolatos támogatás iránti igényről.
  2. A feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, valamint a NEAK finanszírozáson felüli esetleges díjigényéről írásban nyilatkozzon,
  és
  a) gazdasági társaság pályázó esetén:
  alapító okirat/társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata vagy
  b) egyéni vállalkozó esetén:
  egyéni vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 52/c.), vagy személyesen, a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán történő leadással (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 52/c).
  A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni az ellátandó feladat megnevezését: „Háziorvosi feladatellátás II. számú körzet”.
 • Megye: Pest
 • Város: Szentmártonkáta
 • Email: koltsegvetes@szentmartonkata.hu
 • Telefon: 0629462101
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1273
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. december 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 15. 14.00 óra
 • Hirdető neve: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 28.