Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Taksony, II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: taksony / 150 megtekintés

 • Listing ID: 4127
 • Pályázati feltételek:  büntetlen előélet
   magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
   Magyar Orvosi Kamarai Tagság
   az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
   vállalkozói formában való működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  részletes szakmai önéletrajz,
   motivációs levél,
   iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
   egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
   Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
   a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Taksony Nagyközség Önkormányzata részére címezve (2335 Taksony, Fő út 85.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
 • Megye: Pest
 • Város: Taksony
 • Email: jegyzo@taksony.hu
 • Telefon: 0624520780
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal, legkorábban 2023. július 1-től.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.
 • Hirdető neve: Taksony Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.