Területi ellátási kötelezettséggel járó vegyes háziorvosi körzet -Bánréve

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Banreve / 37 megtekintés

Bánréve Község Önkormányzata, mint székhely, illetve Sajópüspöki és Sajónémeti Községek Önkormányzatai, mint háziorvosi körzethez tartozó települések pályázatot hirdetnek a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi körzetében -Bánréve- Sajópüspöki- Sajónémeti – határozatlan időre szóló vállalkozási formában feladat-ellátási szerződés keretében a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmény (Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá.

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően

Munkavégzés helye:
– Bánréve háziorvosi körzet orvosi rendelő (Bánréve Kossuth út 30.)
– Sajópüspöki orvosi rendelő (Sajópüspöki Rákóczi utca 58.)
– Sajónémeti orvosi rendelő (Sajónémeti Szabadság utca 59.)

Pályázati feltételek:
– A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
– büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
– nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
– egészségügyi alkalmassági igazolás,
– érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
– a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Hajdu Gábor József Polgármester, Bánréve Község Önkormányzata, 3654 Bánréve Kossuth út 24. A borítékon kérjük feltűntetni: „háziorvosi praxis”

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
A pályázatok elbírálása a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról Bánréve, Sajópüspöki, Sajónémeti Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei döntenek.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Érdeklődni lehet: Hajdu Gábor József polgármesternél +36-70/3328425 vagy +36-48/554-900 telefonszámon, vagy személyesen

Illetmény és juttatások: az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján

 • Listing ID: 4557
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Bánréve
 • Email: hivatalbanreve@gmail.com
 • Telefon: +3648554900
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Bánréve Község Önkormányzata