Tompa Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: TompaOnk / 98 megtekintés

A munkavégzés helye:
6422 Tompa, Bem u. 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú, berendezett és felszerelt orvosi rendelő.
Az Önkormányzat térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a rendelő és az eszközök használatát.

Ellátandó feladatok:
Tompa Város házi gyermekorvosi körzetében, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott házi gyermekorvosi feladatok valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a pályázatról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatás külön tárgyalás alapját képezi!
A pályázattal kapcsolatban további információt Véh László polgármester nyújt a 77/551-500-as telefonszámon.

 • Listing ID: 6682
 • Pályázati feltételek: -vállalkozói (egyéni/társas) jogviszonyban
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésre,
  • vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség igazolása
  • Magyar Orvosi Kamara tagság igazolása,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
  • nyilatkozat arról, hogy pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános ülésén, vagy zárt ülésén történjen
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Tompa Város Polgármesteréhez címzett - 6422 Tompa, Szabadság tér 3. - zárt borítékban.
  - A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére”
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Tompa
 • Email: tompaonk@tompa.hu
 • Telefon: 06/77-551-522
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 751
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.
 • Hirdető neve: Tompa Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadását soron követő testületi ülés időpontja.