Várvölgy Község Önkormányzata, 8316 Várvölgy, Kossuth utca 67.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Lukacs Agnes / 54 megtekintés

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Várvölgy és Vállus községben területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
Munkavégzés helye: 8316 Várvölgy, Kossuth utca 5. orvosi rendelő.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
Egyéb információk:
– a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.
Díjazás: az eü. vállalkozás által az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a NEAK területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Barcza Balázs polgármestertől a 06/30/6176181 telefonszámon, vagy polgarmester@volgynet.hu e-mail címen.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 10915
 • Pályázati feltételek: – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
  – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
  – valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
  – vállalkozás formájában történő működtetés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajz,
  – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  – egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  – Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
  – hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  – a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Várvölgy Község Önkormányzata címére (8316 Várvölgy, Kossuth utca 67.) Várvölgy Község polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Zala
 • Város: Várvölgy
 • Email: polgarmester@volgynet.hu, jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu
 • Telefon: +36306176181
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1320 fő
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 1., legkésőbb a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30.
 • Hirdető neve: Várvölgy Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, illetve legkésőbb 2023. november 15.