Vegyes háziorvosi praxis Szentgálon

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szentgalonkormanyzata / 68 megtekintés

Szentgál Község Önkormányzata vegyes (felnőtt/gyermek) háziorvosi körzete ellátása.
A praxis 2021. november 1. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott.
A körzet lakosságszáma a 2022. december 31-i lakosságszám alapján 2916 fő.
Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
Vállalkozás formájában történő feladatellátás esetén a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, előírásoknak megfelelő rendelő és alapbútorzata, valamint a körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása Szentgál Község Önkormányzatával kötött megállapodás szerint történik.
Szentgál Község Önkormányzata a területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi körzet ellátását vállaló orvos számára igény esetén önkormányzati lakást biztosít meghatározott feltételek szerint.

 • Listing ID: 8797
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés megléte
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. egészségügyi alkalmasság,
  6. a praxisjog megszerzésére való alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6.az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u. 11.), vagy elektronikus úton a polgarmester@szentgal.hu e-mail címre kell benyújtani.
 • Megye: Veszprém
 • Város: Szentgál
 • Email: polgarmester@szentgal.hu
 • Telefon: 88/506-581
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2916 fő lakosszámú település (kb. 1900 kártya)
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását majd a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.
 • Hirdető neve: Szentgál Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A képvsielő-testület az érvényes pályázatokat a képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el, a pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően.