Praxisjoggal kapcsolatos ügyintézéshez az alábbi letölthető nyomtatványok (kérelem és nyilatkozatok), valamint a kérelemben részletezett csatolandó iratanyag megküldése szükséges (a Kérelem praxisengedély kiadására – utolsó oldalán található csatolandó mellékletek).
Minden további felmerülő kérdést kérjük szíveskedjen megküldeni a praxisengedely@okfo.gov.hu címre!

Kérjük, hogy a benyújtott iratanyagot elektronikusan és postai úton is megküldeni szíveskedjen!
E-mail cím: praxisengedely@okfo.gov.hu
Postai cím: Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság, 1125 Budapest, Diós árok 3. vagy 1525 Budapest 114, Pf.: 32.

Tájékoztatjuk, hogy joghatályos benyújtásnak a személyesen, hivatali kapun, vagy a postai úton megküldött iratanyag minősül.

A 16.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási szelvény, vagy utalást igazoló dokumentum – banki terhelési értesítő) az alábbiak szerint:
Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Cím: 1125. Bp. Diós Árok 3.
Adószám: 15845883-2-43
Számlaszám: 10032000-00362241-00000000
Átutalásnál a közleményben fel kell tüntetni az egyedi azonosító adatokat a (név és pecsétszám)

Az ÁFA tv. 169. § d. ) pont és a dc) alpontja alapján 2020. július 1- től kötelező feltüntetni a belföldön nyilvántartásba vett, termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany adószáma első nyolc számjegyét a teljesített ügyletről és annak előlegéről kibocsátott számlán.

A jogszabálynak megfelelően kiállítandó számlához a kérelmező szíveskedjék csatolni a befizető nyilatkozatát, melyben meg kell jelölni:

– számlázási név, cím
– adószám vagy adóazonosító jel
– a kedvezményezett neve és orvosi nyilvántartási száma (pecsétszám)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben praxisengedélyt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4) bekezdésében foglalt szakképesítések alapján kíván szerezni, úgy az előzőekben jelzett mellékleteken kívül szíveskedjék csatolni:

  • az önkormányzattal megkötött szerződés a háziorvosi tevékenység végzéséről (R.11.§ (4) bekezdés)
  • társadalombiztosítási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás (R.11.§ (8) bekezdés)
  • szakmai felügyeletet vállaló orvos teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozata (R.11.§ (8) bekezdés)

Praxisengedéllyel kapcsolatos ügyintézésben a határidőket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § határozza meg:

“50. § [Az ügyintézési határidő]

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,

c) teljes eljárásban hatvan nap.”

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a benyújtott iratok megfelelőségének vizsgálata az érdemi ügyintézéskor történik meg, melyről írásban kapnak értesítést.

Ügyintézési határidő
Praxisjog engedélyezés