Az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság feladata – többek között –, hogy regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, továbbá nyilvántartsa az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat. A 2013. júliusától hatályos új jogszabályi rendelkezések értelmében honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett bejelentések alapján a regisztrált praxisjogra vonatkozó adásvételek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

1. § (2) E törvény alkalmazásában

a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;

b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy;

c) praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

(3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. (…)

(8) A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti.

(9) A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedhető.

2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek,

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell.

2/C. § A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő

a) nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről,

b) regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló2000. évi II. törvény végrehajtásáról

12. § (1) A Kormány praxiskezelőként az AEEK-t jelöli ki.

(2) A praxiskezelő az Öotv. 2/C. § b) pontja szerinti feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját.

13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki – figyelembe véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is – nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

(2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

14. § (1) A praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvos – ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is – ezen szándékát bejelentheti a praxiskezelőnek. A praxiskezelő a bejelentés alapján a honlapján – ingyenesen – közzéteszi:

a) az eladó nevét,

b) a praxisjoggal érintett körzet megnevezését,

c) a praxisjog vételárát.

(2) A praxisjog értékének alapja – ha a felek másként nem rendelkeznek – a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

112. § (5) A (4) bekezdés b)-c), e), fa)-fb) és k) pontja, továbbá a) pontjából az egészségügyi dolgozó neve, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve bárki számára megismerhető adat.

A 112. § (4) bekezdésének hivatkozott pontjai az alábbiak:

a) az egészségügyi dolgozó neme, természetes személyazonosító adatai, az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve, lakóhelye és tartózkodási helye, állampolgársága,

b) a 115. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti egészségügyi ágazati szakmai képzések keretében megszerzett szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve,

c) a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló, e törvény és jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye,

e) a korlátozott alkalmasság ténye,

fa) a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe,

fb) a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez,

k) az egészségügyi dolgozó alap- és működési nyilvántartási száma,

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. § E törvény alkalmazása során:

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.

 

32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és- személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

83/B. § (1) A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

(2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

 

Mindezek alapján a praxisjogra vonatkozó adásvételek listára az Intézethez beérkező, a regisztrált praxisjog-adásvételek bejelentéseiből csak azok az adatok kerülnek fel, amelyek jogszabály által meghatározott, mindenki számára hozzáférhető közérdekű adatok és a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.

A naprakész nyilvántartás érdekében a honlapon közzé tesszük továbbá azt a bejelentő lapot is, amely alapján a praxisjog eladója – a313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének betartása érdekében – az adásvételt praxiskezelőnek bejelentheti.

dr. Füredi Gyula
szakértő

Praxiseladás bejelentése


Praxisjogra vonatkozó adásvételek listája:

Praxisjogot vásárló orvos neve (pecsétszáma) Praxis cím Praxiskód Típus Praxis átadásának időpontja Adásvételi szerződés kelte
dr. Tapodi Adrienn (62013) 1022 Budapest, Rét u. 3. 220096259 házi gyermekorvos 2013-12-31 2013-11-13
dr. Birtalan Szilárd Lajos (61462) 1112 Budapest, Menyecske u. 17. 310096816 felnőtt fogorvos 2014-01-10
dr. Domjánné dr. Szalai Csilla (58519) 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 050095018 házi gyermekorvos 2014-02-01 2013-12-13
Wallerné dr. Szabó Ágnes (35387) 1027 Budapest, Tölgyfa u. 10. felnőtt fogorvos 2014-01-17
dr. Szíjártó Csaba László (44672) 1093 Budapest, Közraktár u. 24. 290092901 fenőtt háziorvos 2014-05-31 2014-02-18
dr. Kovács-Kléh László (66317) 2233 Ecser, Zrínyi u. 24/B 130091272 vegyes háziorvos 2014-03-01 2013-12-18
dr. Varga Ágnes (53873) 2120 Dunakeszi, Tábor u. 56. 130091331 felnőtt háziorvos 2014-04-01 2013-12-18
dr. Kerékgyártó Dávid (67097) 9024 Győr, Kálvária u. 29. 080090145 felnőtt háziorvos 2014-03-31 2013-05-08
dr. Kővári Éva Gabriella (73138) 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 71. felnőtt háziorvos 2014-01-02 2014-01-02
dr. Szathmáry Katalin (49203) 1025 Budapest, Csatárka út 51. 220096256 házi gyermekorvos 2014-05-01 2014-02-25
dr. Lakos Anikó (55431) 8638 Balatonlelle, Szövetség u. 7. 140095034 házi gyermekorvos 2014-04-01
dr. Dehenes Krisztina (77637) 3000 Hatvan, Árpád u. 2. 100096077 vegyes fogorvos 2014-04-30 2014-03-19
Dr. Baumann Nóra (76283) 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8. 130096101 vegyes fogorvos 2014-05-01 2014-03-28
dr. Brodszky Nóra (59953) 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. I.em.7.ajtó 420092306 felnőtt háziorvos 2014-05-01 2014-02-17
dr. Oláh Eszter (72913) 8749 Zalakaros, Fő út 6. 200096026 vegyes fogorvos 2014-05-01 2014-04-30
dr. Pinterits Judit (73216) 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32. vegyes fogorvos 2014-04-17
dr. Vincze Andrea Éva sz.Dr. Rozs Andrea (49339) 8230 Balatonfüred, Csárda u. 1. 190095205 házi gyermekorvos 2014-07-01 2014-04-04
dr. Szabadi Nóra (70911) 9082 Nyúl, Jókai u. 7. 080090062 felnőtt háziorvos 2014-04-01 2014-03-03
dr. Kovács Petronella (65086) 4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 37. 090090131 felnőtt háziorvos 2014-09-01 2014-05-28
dr. Temesi Zsuzsanna Erzsébet (22707) 1039 Budapest, Csobánka tér 6. 230096607 felnőtt fogorvos 2014-05-22
Dr. András Beáta (77623) 6080 Szabadszállás, Mindszenthy tér 5. 030096132
dr. Zudor Ágnes Edit (63813) 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. 090090134 felnőtt háziorvos 2014-09-01 2014-05-23
dr. Makszin Mihály (32154) 4434 Kálmánháza, Rózsa köz 2/a 150090061 vegyes háziorvos 2014-09-30 2014-06-23
dr. Török Katalin (57245) 8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 116, 140096003 fogorvos vegyes 2014-10-01 2014-07-21
dr. Bíró Géza (41002) 2626 Nagymaros, Fő tér 10. 130096255 fogorvos vegyes 2014-09-01 2014-07-24
dr. Molnár Zoltán (42594) 29-es sz. felnőtt háziorvosi praxis, Debrecen 090090041 felnőtt háziorvos
dr. Nagy-Hriczó Viktória (63592) 3534 Miskolc, Kandó Kálmán u. 1. 050095052 házi gyermekorvos 2014-09-01 2014-01-15
dr. Szegeczky Zsófia (56396) 2851 Környe, Alkotmány u. 2/2. 110095017 házi gyermekorvos 2014-09-01 2014-07-25
Dr. Kerekes Laura Éva (74894) 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 1. 050096144 felnőtt fogorvos 2014-11-01 2014-08-18
dr. Eynsford Stephen Kwaku-Boateng (49098) 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. U. 72. 140090058 felnőtt háziorvos 2014-09-01 2014-07-24
dr. Bencze Bálint (74982) 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 49. 170096008 fogorvos vegyes 2014-09-01
dr. Nagy Péter (61582) 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 1. 50096146 fogorvos gyermek 1905-07-06 2014-06-11
dr. Erdélyi Miklós (52236) 9482 Nagylózs, Vörösmarty utca 31/A. 080090060 vegyes háziorvos 2014-12-15 2014-09-16
dr. Ábrahám Diána (70539) 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 85. 080096006 fogorvos vegyes 2014-09-30 2014-08-15
dr. Balogh Andrea (66777) 1126 Budapest, Beethoven u. 8. 320092599 felnőtt háziorvos 2014-06-01 2014-04-15
dr. Barnóczky Erika (36013) 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 050096035 fogorvos vegyes 2014-10-01 2014-06-23
Gábrielné dr. Tóth Annamária (35803) 1117 Budapest, Váli út 1. fogorvos gyermek 2014-10-03
dr. Molnár Amália Izabella (66779) 2225 Üllő Templom tér 3-5. 130091280 felnőtt háziorvos 2014-10-01 2014-08-08
dr. Hajdú Lajos (23389) 5309 Berekfürdő Berek tér 1. 160090131 vegyes háziorvos 2014-08-01 2014-05-21
dr. Turcsányi Zoltán Zsolt (58311) 8330 Sümeg, Deák F. u. 2. 190090036 felnőtt háziorvos 2014-10-10 2014-10-10
dr. Horváth Anita (78547) 2030 Érd, Felős u. 39. 130096080 vegyes fogorvos 2014-11-01
dr. Veszeli Dóra (78597) 2011 Budakalász, Klisovácz u. 6. 130096107 vegyes fogorvos 2014-09-26
dr. Németh Zsuzsanna (53612) 7632 Pécs, Wallenstein u. 10 020095040 gyermek háziorvos 2014-12-01 2014-10-13
dr. Csákány Adalbert (66595) 9155 Lébény, Iskola u. 42. 080090052 vegyes háziorvos 2015-01-01 2014-10-28
Gábrielné dr. Tóth Annamária (35803) 1117 Budapest, Váli út 1. fogorvos gyermek 2014-10-03
dr. Laboda Diána (74997) 1157 Budaepst, Zsókavár u. 42-44. felnőtt fogorvos 2014-11-05
dr. Mikó Attila (51390) 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. 030090236 felnőtt háziorvos 2014-10-29 2014-10-29
dr. Komonyi Éva (71025) 2768 Újszilvás, Alkotmány u. 66. fszt. 2. 130091218 felnőtt háziorvos 2015-01-01 2014-10-30
dr. Kisvarga Magdolna (52548) 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1. 190090072 felnőtt háziorvos 2015-01-01 2014-11-14
Tájékoztató a praxisjogra vonatkozó adásvételekről