A praxisengedély visszavonásáról az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm.rendelet az alábbiakban rendelkezik:

„7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
a) a praxisjog jogosultja a jog elnyerése iránti eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt,
b) a praxisjog jogosultja a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel már nem rendelkezik,
c) * az engedélyező szerv három éven belül legalább két alkalommal jogszabálysértés miatt intézkedett, és a háziorvos a határozatban foglaltaknak nem tett eleget,
d) * az engedélyező szerv ismételt figyelmeztetése ellenére a háziorvos az ellátást nem, illetve – a helyettesítés kivételével – nem személyesen nyújtja,
e) * a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából rosszhiszeműnek minősül különösen az a személy, aki az eljárás során valamely, az engedély megadása szempontjából fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot meghamisít, vagy más módon a hatóságot megtéveszti.
(3) Ha a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok miatt vált véglegesen alkalmatlanná, a jogszabály szerinti alkalmassági vizsgálat időpontjától számított hetedik hónap első napján kell a praxisengedélyét visszavonni.”

A praxisengedély visszavonását leggyakrabban a praxisjog értékesítése és a feladat-ellátási szerződés megszűnése miatt kezdeményezik.

A praxisjog visszavonásához szükség van a praxisjog értékesítésről szóló szerződés benyújtására és/vagy az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnésének dokumentálására.

A hivatkozott Kormányrendelet 13/A §-ában foglaltak szerint:

13/A. § * (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a praxisjogról való lemondást.

Praxisengedély visszavonása