Önkormányzatoknak tájékoztatás: 

-a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § rendelkezése szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően erről a felek előszerződést kötnek.
Az OKFŐ-höz benyújtandó, a polgármester vagy a jegyző által aláírt kérelemben meg kell jelölni az előszerződést kötni (praxisjogot szerezni) kívánó orvos nevét, alapnyilvántartási és orvosi pecsét számát és mellékletként csatolni szükséges az orvos 

– háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosító okleveleinek,
– esetleges szakvizsga bizonyítványainak,
– munkaköri alkalmassági orvosi véleményének másolatait.  

Az önkormányzat által megküldött kérelemben meg kell jelölni az egészségügyi alapellátási körzet betöltésének tervezett jogcímét (betöltés, adásvétel, folytatás). 

– Betöltés jogcíme esetén kérjük megjelölni az egészségügyi alapellátási körzet betöltetlenségének kezdő dátumát, továbbá a korábbi feladat-ellátási szerződés vagy egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének pontos időpontját (év, hónap, nap) /az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1)/
– Adásvétel jogcíme esetén kérjük megnevezni a szerződő feleket (orvosok esetén pecsétszám megjelölésével is), továbbá megjelölni a korábbi feladat-ellátási szerződés vagy egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének pontos időpontját (év, hónap, nap) /az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1)/
– Folytatás jogcíme esetén kérjük megküldeni a házastárs, illetőleg egyenesági leszármazó jogállását igazoló anyakönyvi kivonatokat /az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (4) a)-b) pontok/ 

A kérelem és mellékletei szkennelt példányát a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. 

– a feladat- ellátási szerződés megkötését követően 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a feladat-ellátási szerződés egy példányát a települési önkormányzat megküldi az engedélyező szervnek. Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni. A feladat-ellátási szerződéshez a praxiskezelő által ajánlott blanketta szerződésminta itt tölthető le

– a feladat-ellátási szerződés megszűnése vagy egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnése esetén: 

A Korm.rendelet 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet, ezért kérjük megküldeni feladat-ellátási szerződés vagy egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnéséről szóló dokumentumot/dokumentumokat  (pl. képviselő-testületi határozat, feladat-ellátási szerződés felmondása, feladat-ellátási szerződés felmondásának tudomásulvétele, feladat-ellátási szerződést megszüntető megállapodás), továbbá nyilatkozzon a feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjáról (év, hónap, nap megadásával).
A feladat-ellátási szerződés vagy egészségügyi szolgálati jogviszony jövőbeni megszűnéséről szóló értesítés nem elegendő, minden esetben a már tényleges, megvalósult jogviszony megszűnésről szóló értesítés megküldése is szükséges.A feladat-ellátási szerződésben nevesített, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, személyes ellátásra kötelezett egyetlen szakképesítéssel rendelkező orvos egészségügyi szolgáltatóval fennálló jogviszonya megszűnésével (szerződés felmondás, elhalálozás stb.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:179. § (1) bekezdése alapján a feladat-ellátási szerződés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés az orvos jogviszonya megszűnésének napján megszűnik, így ez esetben is szükséges haladéktalanul értesítést küldeni az OKFŐ részére.Kérjük, hogy az önkormányzat kiadmányozásra jogosult képviselőjének nyilatkozatát, illetve a nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Önkormányzati tájékoztató