KÉRELEM

Praxisengedély iránt
Országos Kórházi Főigazgatóság
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztály

Az elektronikus űrlapot szíveskedjenek kitölteni, a szükséges mellékleteket csatolni, valamint kitöltést és nyomtatást követően aláírásával postai úton (1525 Budapest 114. Postafiók 32.) vagy hivatali kapun (Hivatali kapu rövid név: AEEKALAPEL Hivatali kapu KRID: 750512355) megküldeni az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság részére.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság praxiskezelőként az elmúlt időszakban több olyan fejlesztést valósított meg, amelyek egyszerűsítik az eljárást, számottevően csökkentik az adminisztrációs terheket.
A fejlesztések során építettünk a meglévő, bárki által hozzáférhető közhiteles és más nyilvántartások adatainak felhasználásában rejlő lehetőségekre (pl. egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartása) és figyelembe vettük az ügyfeleink által megfogalmazott igényeket (pl. számlázás).

A fejlesztés eredményeként már nem kell a kérelmekhez mellékelni:

– a szakképesítést igazoló okiratok (egyetemi oklevél, diploma, szakvizsga bizonyítvány) másolatait,
– a praxiskezelő által szervezett társadalombiztosítás ismeretek vizsga igazolását.

A praxisengedély kérelem elektronikusan tölthető ki és a kitöltéssel egyidejűleg kell csatolni (feltölteni) a jogszabályok által előírt – kötelező, illetve opcionális – mellékleteket is PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG formátumban. Az elektronikusan csatolt mellékleteket a praxiskezelő azonosítóval látja el és hozzákapcsolja a postai úton vagy hivatali kapun benyújtott kérelemhez.

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező, a nyomatás megkezdése előtt üzenet figyelmeztet, ha hiányosság tapasztalható.

Praxisengedély kérelem

KÉRELEM

Praxisengedély iránt
Országos Kórházi Főigazgatóság
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztály

Az elektronikus űrlapot a praxisengedély kérelmezője, (mint természetes személy) szíveskedjen kitölteni, a meghatározott mellékleteket csatolni, valamint kitöltést és nyomtatást követően az eredeti, aláírt, orvosi pecséttel és keltezéssel ellátott példányt postai úton (1525 Budapest 114. Postafiók 32.) vagy hivatali kapun (Hivatali kapu rövid név: AEEKALAPEL Hivatali kapu KRID: 750512355) szükséges megküldenie az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság részére.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság praxiskezelőként az elmúlt időszakban több olyan fejlesztést valósított meg, amelyek egyszerűsítik az eljárást, számottevően csökkentik az adminisztrációs terheket.
A fejlesztések során építettünk a meglévő, bárki által hozzáférhető közhiteles és más nyilvántartások adatainak felhasználásában rejlő lehetőségekre (pl. egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartása) és figyelembe vettük az ügyfeleink által megfogalmazott igényeket (pl. számlázás).

A fejlesztés eredményeként már nem kell a kérelmekhez mellékelni:

- a szakképesítést igazoló okiratok (egyetemi oklevél, diploma, szakvizsga bizonyítvány) másolatait,
- a praxiskezelő által szervezett társadalombiztosítás ismeretek vizsga igazolását.

A praxisengedély kérelem elektronikusan tölthető ki és a kitöltéssel egyidejűleg kell csatolni (feltölteni) a jogszabályok által előírt – kötelező, illetve opcionális - mellékleteket is PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG formátumban. Az elektronikusan csatolt mellékleteket a praxiskezelő azonosítóval látja el és hozzákapcsolja a postai úton vagy hivatali kapun benyújtott kérelemhez.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező, a nyomatás megkezdése előtt üzenet figyelmeztet, ha hiányosság tapasztalható.

A KÉRELMET BENYÚJTÓ ORVOS:

orvosi pecsétszám
személyazonosító igazolvány szerint

ELÉRHETŐSÉGEK:

Lakcíme

lakcímkártya/tartózkodási engedély szerint

Levelezési címe

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek, amelyek közül az egyik kitöltése kötelező.

PRAXISSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

A praxis típusa
A praxis engedély kérelmének jogcíme
Rendelkezik általános orvostan szakorvosi szakképesítéssel vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel?
Kérjük vegye figyelembe a következő szempontokat:
- nem lehetséges a kérelem beérkezését megelőző időpontot megjelölni,
- az ügyintézési idő minimum 8 nap, hiányosan érkezett kérelem esetében 60 nap,
- a praxisengedély birtokában igényelhető a működési engedély, azt követően köthető meg a finanszírozási szerződés,
- a tevékenység kezdő időpontja az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben, illetve az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott nap.
a hatályos önkormányzati rendelet szerint (pl. Kiskőrös 2. számú felnőtt háziorvosi körzete)
- fővárosban a kerület számát is jelölje meg
- amennyiben több település alkot egy körzetet, minden település megjelölése szükséges
- a körzet székhelye
- több település esetén további rendelők címe
A HSZ vagy FIN kód az alábbi linken ellenőrizhető:

Háziorvosi szolgálatok
Fogorvosi szolgálatok

Rendelkezik-e jelenleg praxisjoggal

NEAK pályázatok

Szándékában áll-e a legalább 12 hónapja betöltetlen körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására kiírt felhívásra pályázatot benyújtani?
Szándékában áll-e a praxisjog vásárlás támogatására kiírt felhívásra pályázatot benyújtani?
Tervezett pályázatának sikere érdekében kérjük, hogy megjelölt pályázatát legkésőbb az itt kitöltés alatt álló praxisengedély iránti kérelmével azonos napon szíveskedjen beküldeni. Ezt a praxisengedély iránti kérelmet az OKFŐ részére, tervezett pályázatát a NEAK részére kell beküldeni.
A legalább 12 hónapja betöltetlen körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására kiírt felhívásra csak akkor tud megfelelő pályázatot benyújtani, ha meglévő praxisjogát előtte másra átruházta, az új tulajdonos praxisengedélye kiállításra került és a betölteni kívánt körzetre szóló jelen praxisengedély iránti kérelmét legkorábban az említett pályázat benyújtásával azonos napon küldi be, azt megelőzően nem.
Fentieket megértettem
Fentieket megértettem

ELJÁRÁSI KÖLTSÉG:

Igazgatási szolgáltatási díj: 16.000,-Ft

A közleményben fel kell tüntetni az egyedi azonosító adatokat (név és egyedi pecsétszám)

Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Cím: 1125. Bp. Diós Árok 3.
Adószám: 15845883-2-43
Számlaszám: 10032000-00362241-00000000

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
Számlát kérek

Számlázási cím

NYILATKOZATOK:

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye

• 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 12. számú melléklet, vagy
• egészségügyi kiskönyv (egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok, teljes terjedelmében)
a praxisengedély kezdetekor érvényesnek kell lennie

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
Az orvos és az önkormányzat által kötött, a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti szerződés.

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
Az átruházásáról szóló szerződést okiratba kell foglalni.

Az átruházási szerződésben a praxisjog átruházása nem köthető függőben lévő feltételhez, ami alapján a feltétel bekövetkeztéig az átruházási szerződés nem lép hatályba. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, ha a felek a szerződés hatályának beálltát bizonytalan jövőbeli eseménytől tették függővé, a szerződés hatálya a feltétel bekövetkeztével áll be. A nem hatályos (hatálytalan) szerződés a felek által célzott joghatásokat nem képes kiváltani, a hatálytalan szerződés alapján teljesítés nem követelhető. A praxisengedély megadásának egyik feltétele a praxisjog átruházása. A praxisjog átruházása (átszállása a vevőre) időben megelőzi/meg kell előzze a praxisengedély érvényességének kezdetét. Amennyiben a praxisjog átruházásáról szóló szerződés nem felel meg a tartalmi követelményeknek, azaz a praxisjog engedélyezési eljárásban vizsgált praxisjog átruházási szerződés függőben lévő feltétel(eke)t tartalmaz és így a praxisjog átruházására még nem került sor, a praxisjog átruházási szerződést a praxisjog engedélyezési eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. A praxisjog átruházása az eladó részéről és a megszerzése a vevő részéről a hatályos szerződéssel megy végbe. Hatályos praxisjog átruházási szerződés hiányában a praxisengedélyezési eljárás nem folytatható.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § alapján teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha
két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el (a további lehetőségeket a hivatkozott rendelkezés tartalmazza).

Fontos:
• adás-vételi szerződést kell kötni, az ingyenes átruházásra csak a praxisjog folytatására jogosultak (házastárs, leszármazók) között van lehetőség,
• ajándékozási szerződéssel vagy ingyenes lemondással nem ruházható át a praxisjog,
• a praxisjog csak orvosra (természetes személy) ruházható át, gazdasági társaságra nem,
• a praxisjog jogosultjának halála esetén a házastárs az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata másolatával, a leszármazók (gyermekek) a születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolják rendelkezési jogosultságukat (az átruházással hagyatéki eljárás befejezését nem kell megvárni),
• a praxisjog átruházása nem köthető függőben lévő feltételhez, ami alapján a feltétel bekövetkeztéig az átruházási szerződés nem lép hatályba (pl. vételár teljes összegének kiegyenlítése, hatósági engedély)
• a praxisjog átruházásáról szóló végleges és hatályos átruházási szerződéssel kapcsolatban részletes tájékoztató: https://alapellatas.okfo.gov.hu/tajekoztato-a-praxisjog-atruhazasarol-szolo-szerzodesek-megkotesehez/
Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
a praxisjog jogosultjának halála esetén a házastárs vagy az egyenesági leszármazók folytathatják a tevékenységet
Egyenesági leszármazó a praxisjog jogosultjának gyermeke, örökbefogadott és nevelt gyermeke, illetve unokája.
halotti anyakönyvi kivonat másolata
ha a praxisjog alapján a házastárs folytatja a tevékenységet
halotti és születési anyakönyvi kivonat másolata
ha a praxisjog alapján az egyenesági leszármazó (gyermek) folytatja a tevékenységet
megállapodás és az anyakönyvi kivonatok másolatai

több folytatásra jogosult (házastárs és/vagy egyenesági leszármazó) van és megállapodnak a tevéknység folytatásra jogosult személyéről

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
a szakmai felügyeletet ellátó orvos nyilatkozta
(az OKFŐ szervezi és nyilvántartja társadalombiztosítási ismeretek vizsgakötelezettséget)
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) és (4c) bekezdései alapján a következő szakképesítések esetén is benyújtható a praxisengedély kérelem, azonban a háziorvosi tevékenység – a házorvostan szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig – a (8) bekezdés szerinti szakmai felügyelet mellett végezhető:
11. § (4) bekezdés 11. § (4c) bekezdés
aneszteziológia és intenzív terápia, arc-, állcsont- és szájsebészet,
belgyógyászat bőrgyógyászat,
foglalkozásorvostan (üzemorvostan), csecsemő- és gyermekgyógyászat,
gasztroenterológia, érsebészet,
geriátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
hematológia, fül-orr-gégegyógyászat,
honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan gyermek- és ifjúságpszichiátria,
infektológia, gyermeksebészet,
kardiológia, idegsebészet,
nefrológia, klinikai onkológia,
oxyológia és sürgősségi orvostan mellkassebészet,
reumatológia, neurológia,
tüdőgyógyászat, ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
urológia, plasztikai és égés-sebészet,
sebészet, pszichiátria,
orvosi laboratóriumi diagnosztika repülőorvostan,
szemészet,
szívsebészet,
szülészet-nőgyógyászat.
Háziorvosként – a házi gyermekorvos kivételével – ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.

OPCIONÁLIS MELLÉKLETEK:

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB
A háziorvosi szolgáltatást nyújtó szervezetben (gazdasági társaságban) önálló háziorvosi tevékenységet kizárólag praxisjoggal rendelkező tag, illetve praxisjoggal rendelkező alkalmazott láthat el.
Az alkalmazott foglalkoztatás történhet
egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel (Eszjtv. szerint)
ha az orvos az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el a tevekénységet (pl. az önkormányzat vagy az önkormányzat egészségügyi intézménye alkalmazásában áll),
munkaszerződéssel (Mt. szerint)
ha az orvos a feladat-ellátási szerződésben szereplő egészségügyi szolgáltatóval a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban látja el a tevékenységet.

A gazdasági társaságok tulajdonosi (tag) viszonyait a cégnyilvántartás publikus adataival vetjük össze.
Nincs szükség munkaszerződésre, ha az orvos a gazdasági társaság tagja (tulajdonosa) vagy egyéni vállalkozó.

Maximális feltölthető fájlméret: 6MB

Praxisjog engedélyezés