Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 4.§ (3) a) pontja alapján a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez egyebek mellett mellékelni kell a praxisjog visszterhes átruházásáról szóló végleges és hatályos átruházási szerződést is, előszerződés csatolása nem elégséges és nem is szükséges.

A praxisjog ingyenes elidegenítését az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény csak a 2. § (6) bekezdésének utolsó fordulatában teszi lehetővé, nevezetesen amikor a praxisjog jogosultjának halálát követően a praxisjog folytatására jogosult örökös hiányában kerül harmadik – háziorvosi tevékenység végzésére jogosult – személy részére elidegenítésre a praxisjog.

A kifejezett törvényi felhatalmazáson túl az ellenérték nélküli, ingyenes, vagy piaci viszonyokhoz mérten aránytalanul alacsony ellenértéken kikötött elidegenítési jogügyleteket a polgári jogi szabályok megengedő jellege ellenére a praxiskezelő csak életszerű helyzetekben (pl. közeli hozzátartozók közötti átruházás esetén) javasolja. Az életszerűség és a piaci viszonyok vizsgálata ugyan nem tartozik a praxiskezelő hatáskörébe, de a Korm.rendelet 6. §-a alapján a praxisengedélyre vonatkozó határozatot közölni kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel és az állami adóhatósággal, az utóbbi szerv pedig jogosult az elidegenítés valamennyi körülményének teljeskörű vizsgálatára is.

Az átruházási szerződésben a praxisjog átruházása nem köthető függőben lévő feltételhez, ami alapján a feltétel bekövetkeztéig az átruházási szerződés nem lép hatályba. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, ha a felek a szerződés hatályának beálltát bizonytalan jövőbeli eseménytől tették függővé, a szerződés hatálya a feltétel bekövetkeztével áll be. A nem hatályos (hatálytalan) szerződés a felek által célzott joghatásokat nem képes kiváltani, a hatálytalan szerződés alapján teljesítés nem követelhető.

A praxisengedély megadásának egyik feltétele a praxisjog átruházása. A praxisjog átruházása (átszállása a vevőre) időben megelőzi/meg kell előzze a praxisengedély érvényességének kezdetét.

Amennyiben a praxisjog átruházásáról szóló szerződés nem felel meg a tartalmi követelményeknek, azaz a praxisjog engedélyezési eljárásban vizsgált praxisjog átruházási szerződés függőben lévő feltétel(eke)t tartalmaz és így a praxisjog átruházására még nem került sor, a praxisjog átruházási szerződést a praxisjog engedélyezési eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni.

A praxisjog átruházása az eladó részéről és a megszerzése a vevő részéről a hatályos szerződéssel megy végbe. Hatályos praxisjog átruházási szerződés hiányában a praxisengedélyezési eljárás nem folytatható.

A praxisjog átruházásáról szóló szerződésben pontosan rögzíteni kell legalább a szerződő felek megnevezését, pecsétszámát, a praxis (rendelő) címét, a praxis kódját (HSZ és FIN), a praxis típusát (gyermek, felnőtt, vegyes, illetve háziorvosi vagy fogorvosi), valamint a praxisjog tulajdonjog változás hatálybalépésének napját.

Egyebekben az átruházási szerződés tartalmára vonatkozóan más, külön jogszabályi előírások nem vonatkoznak, a praxisjog átruházás egyéb részleteiről a szerződő felek – a polgári jog általános szabályai alapján – szabadon állapodnak meg. Ez alapján a szerződő feleknek lehetőségük van arra, hogy az átruházási szerződésben kizárólag bontó feltételként rögzítsék azt az eshetőséget, hogy a praxisengedély megszerzésének elmaradása esetén az átruházási szerződés hatályát veszti és a szerződő felek ebben az esetben a szerződéskötés előtti, eredeti állapotot állítják helyre.

Tájékoztató a praxisjog átruházásáról szóló szerződések megkötéséhez