Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 4. § (3) a) pontja alapján a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez egyebek mellett mellékelni kell a praxisjog visszterhes átruházásáról szóló végleges és hatályos átruházási szerződést is, előszerződés csatolása nem elégséges és nem is szükséges.
A praxisjog ingyenes elidegenítését kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény csak a 2. § (6) bekezdésének utolsó fordulatában teszi lehetővé, nevezetesen amikor a praxisjog jogosultjának halálát követően a praxisjog folytatására jogosult örökös hiányában kerül harmadik – háziorvosi tevékenység végzésére jogosult – személy részére elidegenítésre a praxisjog.

A fenti kivételtől eltekintve a praxisjog ingyenes átruházására vagy elajándékozására nincs lehetőség.  

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a praxisjogról való lemondást.

A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a praxisjog értékének alapja – ha a felek másként nem rendelkeznek – a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

Az átruházási szerződésben a praxisjog átruházása nem köthető függőben lévő feltételhez, ami alapján a feltétel bekövetkeztéig az átruházási szerződés nem lép hatályba. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, ha a felek a szerződés hatályának beálltát bizonytalan jövőbeli eseménytől tették függővé, a szerződés hatálya a feltétel bekövetkeztével áll be. A nem hatályos (hatálytalan) szerződés a felek által célzott joghatásokat nem képes kiváltani, a hatálytalan szerződés alapján teljesítés nem követelhető.
A praxisengedély megadásának egyik feltétele a praxisjog átruházása. A praxisengedély iránti kérelemben a háziorvosi tevékenység tervezett, kezdő napjáig a praxisjog átruházásának meg kell történnie (praxisjog átszállása a vevőre), a praxisjog tényleges és visszavonhatatlan átruházásának dátumát (év, hónap, nap) pedig a praxisjog átruházási szerződésben egyértelműen rögzíteni kell.
Amennyiben a praxisjog átruházásáról szóló szerződés nem felel meg a tartalmi követelményeknek, azaz a praxisjog engedélyezési eljárásban vizsgált praxisjog átruházási szerződés függőben lévő feltétel(eke)t tartalmaz és így a praxisjog átruházására még nem került sor, a praxisjog átruházási szerződést a praxisjog engedélyezési eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni.
A praxisjog átruházása az eladó részéről és a megszerzése a vevő részéről a hatályos szerződéssel megy végbe. Hatályos praxisjog átruházási szerződés hiányában a praxisengedélyezési eljárás nem folytatható.
A praxisjog átruházásáról szóló szerződésben pontosan rögzíteni kell legalább a szerződő felek megnevezését, alapnyilvántartási számát (orvosi pecsétszámát), a körzet székhelyét (rendelő címe), a körzet 9 jegyű háziorvosi szolgálat finanszírozási azonosítóját (NEAK-HSZ) vagy fogorvosi szolgálat esetén (NEAK-FIN) kódját, a praxis típusát (gyermek, felnőtt, vegyes, illetve háziorvosi vagy fogorvosi), valamint a praxisjog tulajdonjog változás hatálybalépésének napját.
Egyebekben az átruházási szerződés tartalmára vonatkozóan más, külön jogszabályi előírások nem vonatkoznak, a praxisjog átruházás egyéb részleteiről a szerződő felek – a polgári jog általános szabályai alapján – szabadon állapodnak meg. Ez alapján a szerződő feleknek lehetőségük van arra, hogy az átruházási szerződésben kizárólag bontó feltételként rögzítsék azt az eshetőséget, hogy a praxisengedély megszerzésének elmaradása esetén az átruházási szerződés hatályát veszti és a szerződő felek ebben az esetben a szerződéskötés előtti, eredeti állapotot állítják helyre.

Tájékoztató a praxisjog átruházásáról szóló szerződések megkötéséhez