Tisztelt Praxisközösségi konzorciumvezető!

A megküldött hiánypótlásokkal kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmen a konzorciumvezető egészségügyi szolgáltató képviselőjének cégszerű aláírása, a Nyilatkozatokon és a Konzorciumi megállapodáson pedig az összes konzorciumi tag egészségügyi szolgáltatója képviselőinek a cégszerű aláírása elengedhetetlen, kötelező elem. Ezek hiánya esetén újra meg kell küldeni az érintett dokumentumot az összes szükséges cégszerű aláírással ellátva. Amennyiben a dokumentációból az aláírási címpéldányok és/vagy a cégkivonatok (egyéni vállalkozó esetén csak nyilvántartásba vételi igazolás) hiányoztak, és a fent említett cégszerű aláírások rendbe voltak (hiányukat hibajeggyel nem jeleztük), abban az esetben csak a hiányzó dokumentumok megküldése szükséges!

Új benyújtási határidő külön a fogorvosoknak és a korábban lemaradóknak

A praxisközösségekről szóló rendelet módosítását és a már elérhető felhívás közzétételét követően a praxisjoggal rendelkező fogorvosi szolgáltatók részvételével megkezdődhet a járási fogorvosi praxisközösségek kialakítása 2021. szeptember 26-i határidővel. A benyújtási határidő most rövidebb, azonban a folyamat egyszerűbb és azt a kollegiális szakmai vezetők is segítik. Mivel a járási fogorvosi praxisközösségek az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvosok koordinációja mellett hozhatók létre, javasoljuk, hogy aki csatlakozni kíván, szíveskedjen ezt a tényt az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvos e-mail címén jelezni.

Bővebb információ a Járási fogorvosi praxisközösségek menüpontban érhető el.

2021. szeptember 26-i póthatáridővel ideiglenes felhívás jelent meg azok számára is, akik 2021. július 25-ig még nem jelentkeztek ilyen praxisközösségbe, de 2021. január 1-ig visszamenőlegesen az orvosi bértámogatás legmagasabb kategóriájára tartanak igényt. Azok a februárban nyilatkozatot tett praxisok, amelyek praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelme 2021. szeptember 26-ig benyújtásra kerül, jogosultságot szerezhetnek visszamenőlegesen a maximális orvosi bértámogatási összeg 20%-ára. Az új határidőt a járási fogorvosi praxisközösségek megalakulásával kapcsolatos jogszabályváltozás teszi lehetővé, amely azonban a korábbinál szorosabb beadási határidővel és szintén rövid, mindössze 15 napos hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartammal érhető el.

Bővebb információ a Szoros praxisközösségi együttműködések menüpontban érhető el.

Járási fogorvosi praxisközösségek

Tovább

Szoros praxisközösségi együttműködések

Tovább

Szoros praxisközösségi együttműködések - Gyakran Ismételt Kérdések

Tovább

Mekkora összeget kell bér formájában kifizetni az orvos számára a praxisban?

Tovább

Mekkora bért kell kifizetni az ápolónak vagy az asszisztensnek a háziorvosi és fogorvosi praxisokban?

Tovább

Kollegiális Praxisközösség

Tovább

Önkormányzati tájékoztató

a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

Tovább

TB vizsga

vizsga időpontok és jelentkezés

Tovább

TELEFONON AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN KERESHETIK MUNKATÁRSAINKAT:

hétfő-csütörtök: 10:00-14:00 óra között
péntek: 10:00-12:00 óra között


Telefonszám: 06-1-354-53-43

email: alapellatas@okfo.gov.hu; praxisengedely@okfo.gov.hu

Praxisjog nyilvántartás

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként az Országos Alapellátási Intézetet, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. Az ÁEEK az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) feladatairól szóló 516/2020.(XI.25.) Korm. rendelet szerint 2020. december 31. napjával az OKFŐ-be való beolvadással megszűnt. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztálya nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

Az Főosztály praxiskezelő feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó köteles bejelenteni a praxiskezelőnek. Ezen kötelezettségnek az Főosztály által erre rendszeresített bejelentő lapon keresztül lehet eleget tenni.
A praxisjogokról vezetett nyilvántartás 2014. január 1-jétől a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a praxisjogot engedélyező határozatot kiadó, vagy a praxisjogot hatósági bizonyítványban igazoló hatóság megnevezése, az engedély vagy a hatósági bizonyítvány száma és kelte tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, használhat fel.
Nyilvántartásunk mind az ügyfelek, mind a hatóságok, számára biztosítja a nyilvántartási adatok megismerésének lehetőségét, amelynek során formanyomtatványon keresztül lehet az adatszolgáltatást igényelni. Közérdekű adat megismerésére irányuló igény esetén adatszolgáltatást igénylő lapot szükséges kitölteni és megküldeni.
Kiemelten fontosnak tartjuk a hatóságok és ügyfeleik korrekt, gyors tájékoztatását. Az Főosztály a nyilvántartásból történő, nem közérdekű adatra vonatkozó adatkérés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről rendelkező 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján jár el. A praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai folyamatosan feltöltésre kerülnek az Főosztály praxis-regiszterébe, ahonnan közvetlenül lekérdezhetők a közhiteles adatok.

Praxisjog nyilvántartás