Házi- és fogorvosi letelepedési, valamint a háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat – 2023

Tovább

Újszülöttek SMA (gerincvelő-eredetű izomsorvadás betegség) szűrővizsgálata

Tovább

Plusz prevenciós rendelési idő kalkulátor

Tovább

Negyedéves praxisközösségi beszámoló

Tovább

Orvosi bértámogatás a praxisokban 2023-ban

Tovább

Szakdolgozói bérminimum a háziorvosi és fogorvosi praxisokban 2023

Tovább

Tisztelt Praxisközösségi konzorciumvezető!

A megküldött hiánypótlásokkal kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a Praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelmen a konzorciumvezető egészségügyi szolgáltató képviselőjének cégszerű aláírása, a Nyilatkozatokon és a Konzorciumi megállapodáson pedig az összes konzorciumi tag egészségügyi szolgáltatója képviselőinek a cégszerű aláírása elengedhetetlen, kötelező elem. Ezek hiánya esetén újra meg kell küldeni az érintett dokumentumot az összes szükséges cégszerű aláírással ellátva. Amennyiben a dokumentációból az aláírási címpéldányok és/vagy a cégkivonatok (egyéni vállalkozó esetén csak nyilvántartásba vételi igazolás) hiányoztak, és a fent említett cégszerű aláírások rendbe voltak (hiányukat hibajeggyel nem jeleztük), abban az esetben csak a hiányzó dokumentumok megküldése szükséges!

Járási fogorvosi praxisközösségek

Tovább

Szoros praxisközösségi együttműködések

Tovább

Szoros praxisközösségi együttműködések - Gyakran Ismételt Kérdések

Tovább

Kollegiális Praxisközösség

Tovább

Önkormányzati tájékoztató

a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

Tovább

TB vizsga

vizsga időpontok és jelentkezés

Tovább
 • Önkormányzati tájékoztató

  Önkormányzatoknak tájékoztatás:

  -a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § rendelkezése szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően erről a felek előszerződést kötnek.
  Az OKFŐ-höz benyújtandó, a polgármester vagy a jegyző által aláírt kérelemben meg kell jelölni az előszerződést kötni (praxisjogot szerezni) kívánó orvos nevét, alapnyilvántartási (orvosi pecsét) számát, és mellékletként csatolni szükséges az orvos:

  – háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosító oklevél,
  – esetleges szakvizsga bizonyítványainak,
  – munkaköri alkalmassági orvosi véleményének másolatait.

  A kérelem és mellékletei szkennelt példányát a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

  – a feladat- ellátási szerződés megkötését követően

  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm.r.) 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a feladat-ellátási szerződés egy példányát a települési önkormányzat megküldi az engedélyező szervnek. Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni. A feladat-ellátási szerződéshez a praxiskezelő által ajánlott blanketta szerződésminta itt tölthető le.

  – a feladat-ellátási szerződés megszűnése, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén:

  a Korm.r. 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.
  Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni a polgármester/ jegyző erre vonatkozó, aláírt, lepecsételt nyilatkozatát szkennelve, vagy a feladat-ellátási szerződést megszűntető okirat egy példányát.

  Önkormányzati tájékoztató
 • TB vizsga

  JELENTKEZÉSI LAP

  A következő TB vizsgák időpontjai:

  Időpont
  2023. 03. 07. 13.00
  2023. 04. 11. 13.00

  Kérjük jelentkezési lapját legkésőbb a vizsga napját megelőző 5 munkanapon belül megküldeni szíveskedjen az alapellatas@okfo.gov.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy a vizsgára való felkészüléshez szükséges jegyzetet e-mail elérhetőségére küldjük meg a jelentkezést követő 2 munkanapon belül.

  TB vizsga
Hírek

KÖZPONTI TELEFONSZÁMUNK:

06 (1) 354-53-43


E-MAIL:

 alapellatas@okfo.gov.hu

 praxisengedely@okfo.gov.hu

 praxiskozosseg@okfo.gov.hu

Praxisjog nyilvántartás

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként az Országos Alapellátási Intézetet, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. Az ÁEEK az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) feladatairól szóló 516/2020.(XI.25.) Korm. rendelet szerint 2020. december 31. napjával az OKFŐ-be való beolvadással megszűnt. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/C. § pontja alapján az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztálya nyilvántartást vezet a praxisjogokról és a tartósan betöltetlen körzetekről, továbbá regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

Az Főosztály praxiskezelő feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó köteles bejelenteni a praxiskezelőnek. Ezen kötelezettségnek az Főosztály által erre rendszeresített bejelentő lapon keresztül lehet eleget tenni.
A praxisjogokról vezetett nyilvántartás 2014. január 1-jétől a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a praxisjogot engedélyező határozatot kiadó, vagy a praxisjogot hatósági bizonyítványban igazoló hatóság megnevezése, az engedély vagy a hatósági bizonyítvány száma és kelte tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság kizárólag okirati bizonyítékot, használhat fel.
Nyilvántartásunk mind az ügyfelek, mind a hatóságok, számára biztosítja a nyilvántartási adatok megismerésének lehetőségét, amelynek során formanyomtatványon keresztül lehet az adatszolgáltatást igényelni. Közérdekű adat megismerésére irányuló igény esetén adatszolgáltatást igénylő lapot szükséges kitölteni és megküldeni.
Kiemelten fontosnak tartjuk a hatóságok és ügyfeleik korrekt, gyors tájékoztatását. Az Főosztály a nyilvántartásból történő, nem közérdekű adatra vonatkozó adatkérés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről rendelkező 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján jár el. A praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai folyamatosan feltöltésre kerülnek az Főosztály praxis-regiszterébe, ahonnan közvetlenül lekérdezhetők a közhiteles adatok.

Praxisjog nyilvántartás