Praxisjog elidegenítése, felmondási idő

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog a praxiskezelő által orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés vagy az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.

A Vhr. 17. §-a alapján, ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

Az Öotv. 2. § (1) bekezdése alapján a háziorvos/fogorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától.

A Vhr. 2. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a háziorvos/fogorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

A praxisjoggal rendelkező háziorvos/fogorvos – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – köteles a felmondási idő teljes időtartama alatt is a személyes ellátási kötelezettségének eleget tenni.

Az önkormányzat értesítési kötelezettsége a feladat-ellátási szerződés megszűnéséről

A Vhr. 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a feladat-ellátási szerződés megszűnésének vagy az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzatnak értesítenie kell az OKFŐ-t, ezért ebben az esetben kérjük megküldeni a feladat- ellátási szerződés vagy egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnéséről szóló dokumentumot/dokumentumokat  (pl. képviselő-testületi határozat, feladat-ellátási szerződés felmondása, feladat-ellátási szerződés felmondásának tudomásulvétele, feladat-ellátási szerződést megszüntető megállapodás), továbbá az önkormányzat nyilatkozatát a feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjáról (év, hónap, nap megadásával).

Az önkormányzat kiadmányozásra jogosult képviselőjének nyilatkozatát, illetve a nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

Praxishirdetés

Az OKFŐ a honlapján lehetőséget biztosít az orvosok és települési önkormányzatok számára praxishirdetéseik közzétételére.

A praxishirdetés regisztrációt követően térítésmentesen feltölthető az OKFŐ weboldalára (https://alapellatas.okfo.gov.hu ).

A hirdetés a jobb oldali menü “Új hirdetés felvitele” menüpont segítségével tölthető fel, majd a feltöltést követően a hirdetés automatikusan megjelenik az OKFŐ weboldalán. (https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/ )

A Vhr. 14. § (2) bekezdése alapján a praxisjog értékének alapja – ha a felek másként nem rendelkeznek – a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

Praxisjog elidegenítési szándék bejelentése az OKFŐ részére

A Vhr. 14. § (1) bekezdése alapján a praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvosnak, házi gyermekorvosnak és fogorvosnak – ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is – ezen szándékát be kell jelentenie az OKFŐ-nek.

Bejelentés űrlap, információ: https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisjog-elidegenitesi-szandek-bejelentese/

Praxisjog értékesítés bejelentése az OKFŐ részére

A Vhr. 13. § (2) bekezdése alapján a praxisjogra vonatkozó adásvételt az eladó háziorvosnak, házi gyermekorvosnak és fogorvosnak – ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is – az adásvétel megvalósulását követő 30 napon belül be kell jelentenie az OKFŐ-nek.

Bejelentés űrlap, információ: https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisjog-ertekesites-bejelentese/

Praxisjog megszűnése

Amennyiben a 6 hónapos praxisjog értékesítési határidő eredménytelenül telik el, abban az esetben a praxisjog megszűnik és a jogszabályi feltételeknek megfelelő új orvos betöltés jogcímen szerezhet a körzetben praxisjogot.

A feladat-ellátási szerződés megszűnését követően az egészségügyi alapellátás biztosítása a települési önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

Az önkormányzat előzetes véleménykérési kötelezettsége

Az Öotv. 2/A. § rendelkezése szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni (vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban, egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében kívánja foglalkoztatni), úgy első lépésként az érintett települési önkormányzat(ok)nak előzetesen ki kell kérnie az OKFŐ véleményét.

Az OKFŐ-höz benyújtandó, a polgármester, jegyző vagy társulási elnök által aláírt kérelemben meg kell jelölni az előszerződést kötni (praxisjogot szerezni) kívánó orvos nevét, alapnyilvántartási és orvosi pecsét számát és mellékletként csatolni szükséges az orvos

– háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosító okleveleinek,

– esetleges szakvizsga bizonyítványainak,

– munkaköri alkalmassági orvosi véleményének másolatait. 

Az önkormányzat (önkormányzati társulás) által megküldött kérelemben meg kell jelölni az egészségügyi alapellátási körzet betöltésének tervezett jogcímét (betöltés, adásvétel, folytatás).

– Betöltés jogcíme esetén kérjük megjelölni az egészségügyi alapellátási körzet betöltetlenségének kezdő dátumát.

– Adásvétel jogcíme esetén kérjük megnevezni a szerződő feleket (orvosok esetén pecsétszám megjelölésével is), továbbá megjelölni a korábbi feladat-ellátási szerződés megszűnésének pontos időpontját (év, hónap, nap) /Vhr. 13/A. § (1)/

– Folytatás jogcíme esetén kérjük megküldeni a házastárs, illetőleg egyenesági leszármazó jogállását igazoló anyakönyvi kivonatokat /az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (4) a)-b) pontok/

A kérelem és mellékletei szkennelt példányát a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

Az előzetes véleményezést követően a praxisengedély iránti kérelmet az érintett orvosnak kell benyújtania:  https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxisengedely-kerelem/

Tájékoztató – feladat-ellátási szerződés megszűnése