Az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: praxiskezelő) a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI.22.) BM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felhívást tesz közzé a települési önkormányzatok felé az alábbiak szerint.


I. Nyilatkozatok bekérése a Vhr. 3. § (3) bekezdése alapján

A praxiskezelő felhívja a települési önkormányzatokat, hogy a tartósan betöltetlen alapellátási körzetekben a háziorvosi feladatok ellátásának biztosításáról történő gondoskodás keretében a körzetek megállapítása, kialakítása és átalakítása érdekében

2024. augusztus 31. napjáig nyilatkozzanak arról, hogy

a) illetékességi területükön van-e olyan önkormányzati rendelettel kialakított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzet (a továbbiakban: alapellátási körzet), amely 6 hónapot meghaladóan tartósan betöltetlennek minősül, illetve mely körzetek ezek;

Ennek a feltételnek azok a körzetek felelnek meg, amelyekben a nyilatkozattétel napján:
– az ellátási kötelezettségnek 12 hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy a helyettesítés kivételével
– az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább 12 hónapig nem tud gondoskodni praxisjoggal rendelkező orvossal.

b) az a) pont szerinti alapellátási körzet megfelel-e a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 17/A. § (2) bekezdésében meghatározottaknak;

A R. szerinti feltételeknek azok a körzetek felelnek meg, ahol a körzetben ellátott lakosságszám eléri
a házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt
felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt.
A hatályos jogszabályi előírás szerint lakosságszám alatt az adott körzet területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokat kell érteni.

c) az a) pont szerinti alapellátási körzet ellátásáról történő gondoskodás érdekében van-e helyettesítő orvossal közvetlenül vagy egészségügyi szolgáltató útján kötött szerződés (a továbbiakban: helyettesítésre irányuló szerződés) erre a körzetre / ezekre a körzetekre, ha igen, azt / azokat milyen időtartamra és milyen felmondási idővel kötötték meg;

Helyettesítésre kötött megbízási szerződéssel egyenértékűnek kell tekinteni a munkavégzésre irányuló vagy egyéb, az egészségügyi alapellátás biztosítására irányuló jogviszony keretében ellátott helyettesítést, ide értve a R. 11. § (5) és (6) bekezdésében szabályozott jogviszonyt is.

d) illetékességi területükön van-e olyan körzet, amely jelenleg nem, de 2024. augusztus 31. napjáig az a) pontban szereplő kategóriába kerül.

Ez azt jelenti, hogy a körzetben az ellátási kötelezettségnek jelenleg még 12 hónapnál kevesebb ideje tudnak csak helyettesítéssel eleget tenni, de 2024. augusztus 31. napján ez az időtartam várhatóan eléri vagy meghaladja a 12 hónapot. Tehát a legalább 2023. szeptember 1. napja óta tartósan betöltetlen körzeteket szükséges megadni, ha arra új orvossal azóta sem állapodtak meg, illetve nem kötöttek feladat-ellátási szerződést vagy előszerződést.

Amennyiben a felhívásban rögzített a) és d) pontokra adandó válaszok mindegyike nemleges, úgy nyilatkozatot a Vhr. 3. § (8) bekezdése értelmében nem szükséges tenni.


II. A nyilatkozattétel módja és formai kellékei

A Vhr. 3. § (4) bekezdése értelmében a praxiskezelő az alábbi elektronikus felületet biztosítja a nyilatkozat elkészítéséhez:


https://alapellatas.okfo.gov.hu/idoszakosfelhivasnyilatkozat

A praxiskezelő kéri az önkormányzatokat, hogy a fenti elektronikus felületen nyilatkozattételi adatlapot szíveskedjenek kitölteni, és azt nyomtatást követően a nyilatkozattételre felhívott önkormányzat polgármestere vagy átruházott hatáskörben az önkormányzat képviseletében kiadmányozásra jogosult tisztviselője által elektronikusan aláírva, vagy kézzel aláírva és pecséttel ellátva, lapolvasott formában, hivatali kapu útján küldjék meg a praxiskezelő számára.

Hivatali kapu rövid név: AEEKALAPEL; Hivatali kapu KRID: 750512355

A praxiskezelő a Vhr. 3. § (4) bekezdése alapján csak azt a fentiekben megjelölt elektronikus felületen keresztül generált nyilatkozatot tudja érdemben vizsgálni, melyet a fenti módon, hivatali kapu útján küldenek meg.

A nyilatkozattétel teljesítéséhez segítségül az elektronikus felületen további részletes ügymenet leírás található.

Amennyiben körzetkialakítási javaslattal kívánnak élni, ezen nyilatkozattétel során kizárólag az előzetes javaslattételi szándékukról szükséges igenlő vagy nemleges választ adniuk. A praxiskezelő részletes javaslatukat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a nyilatkozatok feldolgozását követően fogja bekérni. A gördülékenyebb ügymenet elősegítése érdekében tehát körzetkialakításra vonatkozó részletes javaslataikat csak a későbbiekben, a praxiskezelő kifejezett felhívására, a praxiskezelő által kért módon terjesszenek elő.


III. A körzetek méretgazdaságossági felülvizsgálata

A praxiskezelő tájékoztatja az önkormányzatokat, hogy azoknak a tartósan betöltetlen körzeteknek az esetében, amelyek nem felelnek meg a R. 17/A. § (2) bekezdésében meghatározott méretgazdaságossági minimum – felnőtt és vegyes körzetek esetében 1200 fő, gyermekorvosi körzetek esetében 600 fő földrajzi területen lévő lakcímre bejelentett lakosságszám – feltételek, ott már a helyettesítésre kötött megbízási szerződés időtartama alatt, ilyen irányú szerződés hiányában pedig haladéktalanul körzetalakítási eljárást kell kezdeményezniük a praxiskezelőnél a: Vhr. 4. § (2) és (3) bekezdéseinek értelmében a Vhr. 4. alcímében (Alapellátási körzet kialakítása iránti eljárás) foglalt rendelkezések szerint.

A hatályos jogszabályok értelmében a praxisba bejelentkezett páciensek létszámát a méretgazdaságossági feltételek vizsgálatánál figyelmen kívül kell hagyni, és az alapellátási körzetben lakcímmel rendelkezők számát kell figyelembe venni.


Budapest, 2024. március 1.

Tisztelettel,
Országos Kórházi Főigazgatóság