A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI.22.) BM rendelet 5. §-a szerint:

Ha a települést érintő

a) címváltozás,

b) születések, halálozások, be- és kiköltözések vagy

c) a 6. § (4) bekezdése szerint kiemelten fontos ellátási érdek

indokolja, a praxiskezelő az alapellátási körzet kialakítása során jelen alcím rendelkezései szerint jár el.

6. § (1) Ha a településen új címet hoznak létre, címváltozás vagy címtörlés történik, és emiatt az önkormányzat javaslatot kíván tenni alapellátási körzet kialakítására, a település jegyzője erről értesíti a praxiskezelőt, csatolva az önkormányzat javaslatát az érintett alapellátási körzetek kialakítására. Ha az önkormányzat a körzet tekintetében a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatát még nem teljesítette, a javaslatához mellékeli az alapellátási körzetre, valamint az érintett körzettel határos alapellátási körzetre vonatkozó, a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat. A 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem szükséges, ha az alapellátási körzettel érintett egy vagy több település teljes területe az adott szakmában egy alapellátási körzethez tartozik.

(2) Az önkormányzat az Eatv. 6. § (3) bekezdésében és az R. 17/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – törekedve arra, hogy az meglévő, praxisjoggal rendelkező orvos által ellátott alapellátási körzetet hátrányosan ne érintsen – alakítja ki az (1) bekezdés szerinti javaslatot.

(3) A település jegyzője évente legfeljebb két alkalommal jelezheti a településre vonatkozó olyan, az 5. § b) pontja szerinti változásokat, amelyek érintik az alapellátási körzetek kialakítását. Ha az érintett alapellátási körzettel határos alapellátási körzetet más önkormányzat alakította ki, és annak adatai még nem kerültek a praxiskezelő részére átadásra, a kezdeményező jegyző beszerzi a másik önkormányzattól az alapellátási körzet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait. A 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem szükséges, ha az alapellátási körzettel érintett egy vagy több település teljes területe az adott szakmában egy alapellátási körzethez tartozik.

(4) Az önkormányzat kiemelten fontos ellátási érdekből – ideértve az alapellátási körzet tartós betöltetlenségét – alapellátási körzet kialakítására az (1) bekezdés szerint javaslatot tehet a praxiskezelő számára.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 2023. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint azonban a praxiskezelő alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit:

„6. § (1) A praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.”

A praxiskezelő – mivel ellátásbiztonsági szempontokból figyelemmel kíván lenni a helyi viszonyokra – a későbbiekben az önkormányzati javaslatokat minden esetben mérlegelni fogja, és a 2023. november 25. napján hatályba lépett a háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet szerinti intézkedései során a jogszabályi előírásokkal összhangban álló és valamennyi érintett támogatásán alapuló javaslatokat törekszik figyelembe venni.

Az önkormányzat tehet javaslatot körzetalakításra a praxiskezelőnek?
Az önkormányzat tehet javaslatot körzetalakításra a praxiskezelőnek?